مرکز آزمونهای دانشگاه (ساختمان تدبیر)

مرکز آزمونهای دانشگاه (ساختمان تدبیر)

عنوان

سمت

تلفن

دکتر سید محسن حسینی نژاد 

مدیر اجرایی و هماهنگ کننده امور مرکز جامع تدبیر

۷۶۵۱

حسین زیدی   

مسئول امور عمومی مرکز جامع تدبیر

۷۶۵۰

مهندس مینو کاجی  

  کارشناس مسئول پشتیبانی نرم افزار آزمون و سخت افزارهای مرتبط

۷۶۶۱

مهندس مجید خاکی

مسئول امور رایانه مرکز جامع تدبیر

۷۶۶۰

مهندس مصطفی موحدی

کارشناس آزمونها

۷۶۶۵

عباس سعیدی

کارپرداز مرکز آزمون های مهارتهای بالینی مرکز جامع تدبیر

۷۶۵۲

محمد مولائی

انتظامات

۳۱۳۲