مرکز آزمونهای دانشگاه (ساختمان تدبیر)

مرکز آزمونهای دانشگاه (ساختمان تدبیر)

عنوان

سمت

تلفن

سعید صابری

مدیر اجرایی و هماهنگ کننده امور مرکز جامع تدبیر

۷۶۵۱

حسین زیدی   

مسئول امور عمومی مرکز جامع تدبیر

۷۶۵۰

مهندس مینو کاجی

فهمیه مهران پور 

  کارشناس مسئول پشتیبانی نرم افزار آزمون

کارشناس IT

۷۶۶۱

مهندس مجید خاکی

مسئول امور رایانه مرکز جامع تدبیر

۷۶۶۰

مهندس مصطفی موحدی

کارشناس آزمونها

۷۶۶۵

 

کارپرداز مرکز آزمون های مهارتهای بالینی مرکز جامع تدبیر

۷۶۵۲

محمد مولائی

انتظامات

۳۱۳۲