امور اداری معاونت آموزشی

 
 
رئیس امور اداری آقای میثم کریمی 
        تلفن تماس  ۳۷۹۲۸۰۲۰
     

بخشی از شرح وظائف 

 

بایگانی مرکزی
     رابط امور رفاهی 
     رابط اداری 
واحدهای اداری زیرمجموعه 

واحدبایگانی :

آقای مجتبی صادقی:  مسئول بایگانی  ۳۷۹۲۸۰۲۱-۰۳۱
ارسال پرونده به ادارات خدمات اموزشی.تحصیلات تکمیلی.دانش اموختگان و بایگانی مدارک دانشجویان
آقای بهزاد طاهری:۸۰۲۲
بایگانی سوابق ها در پرونده و بایگانی الکترونیک سوابق و تحویل پرونده به کارشناس مربوطه

واحد كارگزيني :

مسئول كارگزين : خانم مینو حیدری  تلفن : ۳۷۹۲۸۵۲۴  
واحد كارگزيني كليه امور مربوط به كاركنان شاغل و بازنشسته واحدهاي معاونت آموزشي ، مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و گروه معارف اسامي را بر عهده دارد. تعداد پرونده هاي پرسنلي موجود در اين واحد ۲۵۶ جلد بوده كه ۱۴۰ جلد پرونده پرسنل بازنشسته مي باشد.
برخي از وظايف و مسئوليتهاي كارگزيني:
۱- صدور احكام كارگزيني (ماموريت، تغييرحقوق و مزايا، ارتقا رتبه و ...)
۲- امور تبديل وضعيت استخدامي كاركنان (تبديل وضع كاركنان از پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي قطعي )
۳- امور تغيير پست و اعمال مدرك تحصيلي
۴- امور نقل و انتقالات پرسنلي
۵- امور انتقال كسورات بيمه اي پرسنل مشترك صندوقهاي تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري
۶- امور مرخصي ها
۷- حضور غياب پرسنل
۸- امور مربوط به ايثارگران
۹- امور بازنشستگي پرسنل
۱۰- ارتقاء رتبه و ارتقاء طبقه
۱۱- ساير مكاتبات و انجام امور مقدماتي موارد فوق الذكر

واحد كارپردازي:

كارپرداز :آقاي میثم محمدی تلفن : ۳۷۹۲۸۰۱۱
کارپرداز: خانم فاطمه شهباز تلفن:۳۷۹۲۸۰۱۱
نرخ گذاری درخواست خرید خدمت و خرید کالا پس از تامین اعتبار مالی
خرید اجناس مورد نیاز معاونت اموزشی و زیر مجموعه های آن
صدور سند مالی پس از گرفتن فاکتور و مدارک لازم جهت تکمیل واخاهی سند های ارجاعی از رئیس امور مالی    

واحد دبيرخانه :

مسئول دبيرخانه : خانم پريوش حاج هاشمي تلفن : ۳۷۹۲۸۰۰۶-۰۳۱
      ارسال و دریافت نامه های اتوماسیون دیدگاه و چارگون
     پاسخگویی به ارباب رجوع
اپراتور دبيرخانه: زهرا لبخندق: دریافت نامه های وارده و شماره گذاری-پاسخگویی به ارباب رجوع-ثبت نامه های ارسالی از طریق سیستم
اپراتور دبيرخانه: رویا حسینی: ثبت نامه های ارسالی و دریافتی- ارسال و دریافت نامه های شبکه دولت(استانداری)
نامه رسان : ابراهيم پيرنجم الدين: وارد نامه ها از مرکز-ارسال نامه ها به معاونتها و دانشکده ها
نامه رسان : غلامرضا صادقپور: پست نامه های عادی و پیشتاز-پست پاکتهای غیر حضوری اداره فارغ التحصیلان و تفکیک سوابق نامه ها و تحویل به اقای صادقی و ثبت در دفتر-دریافت فاکس    

دفتر معاونت:

      مسئول دفتر،مسئول روابط عمومی : خانم پروانه نصری  تلفن  : ۳۷۹۲۸۰۰۱

      کارشناس و مسئول دفتر: خانم سهیلا السادات عقیلی تلفن :۳۷۹۲۸۰۰۲
برخي از وظايف  مسئول دفتر:
انجام و پیگیری کلیه مکاتبات ارسالی دفتر معاونت آموزشی به وزارتخانه - دانشکده ها - بیمارستانها- ستاد
پیگیری و رسیدگی به درخواستها و نیازهای واحد های حوزه معاونت آموزشی
گردآوری مصوبات کلیه جلسات معاونت آموزشی و پیگیری مصوبات آن
ارائه آمار وگزارش عملکردها
شرکت در جلسات وکمیته های مربوطه
برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص برگزاری نشست با اعضای هیئت علمی - کارکنان و دانشجویان
تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با معاونت آموزشی
تعیین ساعات ملاقات براي آنها
برقراري ارتباط تلفنی
مرتب نمودن نامه هایی که معاونت محترم باید مطالعه، ملاحظه و یا امضاء نمایند و اعاده آنها به واحدهاي مربوطه
راهنمایی مراجعین و کارکنان و در صورت لزوم تنظیم وقت ملاقات براي آنها
تحویل و تحول مکاتبات و مراسلات فوري و ثبت ساعات دریافت و ارسال آنها
یادآوري پیش از وقت جلسات و تهیه و آماده نمودن مدارك و سوابق مورد نیاز
پیگیري مکاتبات واصله تا اخذ نتیجه و گزارش موارد به مدیر مربوطه انجام سایر امور محوله از سوي مسئول بر حسب مورد

واحد  انبار

آقای هونجانی
    رسید و حواله اجناس
شماره تماس : ۳۷۹۲۸۰۲۵ -۰۳۱ 

واحد خدمات  و امین اموال

آقای سجاد عباسی 
     شماره تلفن : ۳۷۹۲۸۰۱۰-۰۳۱

نیروهای خدماتی:

      غلامرضا صادق پور میز خدمت ۳۷۹۲۸۰۰۸
     رسول محسنی پذیرایی دفتر معاونت شماره تماس : ۳۷۹۲۸۰۰۹
     اقبال قربان پور
بخشی از وظائف اداره خدمات 
-سرکشی و نظارت بر کلیه امور خدماتی
-ویرایش و تکمیل کارت اموال
-تهیه و تنظیم برگه خروج اموال درصورت درخواست ثبت
-تهیه تنظیم برگه انتقال قطعی-اهدا.فروش واسقاط اموال
- بازدید مستمر از اموال واحد تحت پوشش
-شناسایی و ورود کدهای اموالی و مصرفی و اصلاح کدهای مذکور