سرپرست مدیریت پشتیبانی

آقای دکتر کریم ابراهیم پور

مشاور معاون آموزشی در امور اداری مالی و پشتیبانی 

شماره تماس: ۳۷۹۲۸۰۱۸- ۰۳۱ 

بخشی از وظایف سرپرست امور پشتیبانی حوزه معاونت آموزشی

 - مشاوره به معاون آموزشی در امور مالی و اداری جهت بهره‌وری بهینه از منابع

- پیگیری تحقق بودجه‌های معاونت آموزشی
- ایجاد نظم و انضباط مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
- برنامه‌ریزی در زمینه ارتقاء ساختار و عملکرد ادارات و واحدهای تحت پوشش حوزه معاونت آموزشی
- بهره مندی از ظرفیت های موجود به منظور برنامه ریزی و  ارتقای ساختار و عملکرد ادارات و واحدهای تحت پوشش
 - اولویت دادن به ایجاد نظم و انضباط و رعایت مقررات مالی و اداری 
-  اولویت بندی منابع موجود و ارزیابی نیازهای آموزشی و تجهیزات آموزشی دانشکده ها و مدیریت ها و واحدهای حوزه  
- پیگیری تحقق بودجه های معاونت و با رعایت اصول اقتصاد مقاومتی، 
-  فراهم نمودن شرایط لازم برای نیل به وظایف، اهداف و برنامه ها 
 - استفاده از توان اجرایی، بهره گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت کلیۀ حوزه های مرتبط در انجام امور محوله