مدیرمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 نام و نام خانوادگی:دکتر نیکو یمانی

   رتبه علمی: دانشیار 

  رشته تحصیلی:پزشکی،آموزش پزشکی، دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی

 

بخشی از  وظایف مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی:

 

۱-هدايت ، هماهنگي ، اجراء و نظارت بر تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي با تاكيد بر پاسخگو بودن آنها به نيازهاي سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه در محدوده اختيارات دانشگاه ، مطابق با ضوابط شوراي عالي برنامه ريزي

۲-سازماندهي ، برنامه ريزي ، اجراء و نظارت بر ارتقاي توانمندي هاي اعضاي هيات علمي در زمينه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي

۳-هدايت و نظارت بر اجراي روش هاي نوين آموزشي و ارزشيابي براي توسعه و ارتقاي كيفيت آموزش دانشگاه

۴-سازماندهي،اجراء ونظارت بر ارزشيابي اعضاي هيات علمي و فرايندهاي ياددهي–يادگيري

۵-هدايت و نظارت بر فرايندهاي ارزشيابي فراگيران و تحليل نتايج آزمون ها با هدف ارتقاي كيفي آزمونها

۶-هدايت و نظارت بر برنامه هاي آموزشي مراكز مهارت هاي باليني دانشگاه

۷-سازماندهي و نظارت بر فرايند هاي شناسايي ، جذب و بهره وري استعدادهاي درخشان

۸-هدايت ، تصويب ، تامين بودجه و نظارت بر اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش

۹-هدايت و نظارت بر برنامه هاي آموزش از راه دور و الكترونيكي دانشگاه

۱۰-هدايت، هماهنگي،تسهيل، نظارت و ارزيابي فعاليت هاي دانش پژوهي بر اساس آئين نامه مربوطه

۱۱-نظارت بر عملكرد و هماهنگ نمودن فعاليت هاي دفاتر توسعه آموزش تابعه

۱۲-ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشي دانشگاه به مراجع ذيربط

۱۳-ارائه مشاوره در طراحي و ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم دانشگاه

۱۴- شركت درجلسات ، شوراها و كميته ها بر اساس ضوابط و مقررات

 رزومه:

تلفن:   ۰۳۱۳۶۶۸۸۷۸۹

پست الکترونیک: yamani[@]‎‎edc.mui.ac.ir

آدرس: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، طبقه همکف، اتاق ۱۰۸