معرفی معاونت آموزشی

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مصمم است از طريق تحقق مباني علمي تصميم‌گيري در مديريت آموزشي و با توجه به مباني ديني و فرهنگي بعنوان يكي از قطب‌هاي آموزش علوم پزشكي ادغام يافته و جامعه‌ نگر مطرح گردد. معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مأموريت دارد با استعانت از خداوند متعال، بهره‌گيري از مهارتهاي مديريت آموزشي و اصول حرفه‌اي گرايي و برنامه‌ريزي در راستاي دانايي محوري و با استفاده از پژوهش‌هاي كاربردي در حوزه آموزشي و با تكيه بر هماهنگي درون‌بخشي، از تربيت دانش‌آموختگاني پاسخگوي نيازهاي در حال تغيير، توانمند و با انگيزه خدمت، اطمينان حاصل نمايند.

در ادامه با ساختار حوزه معاونت آموزشی و برنامه راهبردی آن آشنا خواهید شد.