مسئول حراست معاونت آموزشی حوزه

آقای محمد رضا نجار 

مسئول حراست حوزه معاونت آموزشی 

شماره تماس ۳۷۹۲۹۵۵۵-۰۳۱

بخشی از وظائف مسئول حراست معاونت آموزشی