برگزاری جلسه مشترک هیات اجرایی جذب وکارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات علمی

جلسه مشترک هیات اجرایی جذب دانشگاه وکارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات علمی روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه راس ساعت ۹ صبح با حضور ریاست دانشگاه،  معاون آموزشی دانشگاه، دبیرهیات اجرایی جذب دانشگاه  و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه، پرونده چند از متقاضیان ارتقاء مرتبه مورد بررسی قرار گرفت وبعد از  بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.