امور و مقاطع تخصصی و فوق تخصص

 

جناب آقای دکتر مجتبی رحیمی

عضو  محترم هیات علمی دانشکده پزشکی 

مشاور معاون آموزشی در امور آموزش تخصصی و فوق تخصصی 

شماره تماس : ۳۷۹۲۸۰۰۲-۰۳۱