دبیرشورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم دانشگاه

 

آقای دکتر محمد رضا شعربافچی زاده

عضور محترم هیات علمی دانشگاه 

دبیرشورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم دانشگاه 

شرح وظائف :

- مطالعه، توسعه و بهبود برنامه های آموزش مداوم

- برنامه ریزی برای راه اندازی دوره های آموزشی آزاد و کوتاه مدت حرفه ای برنامه های آموزش مداوم از راه دور و مجازی

-استفاده از ظرفیت های بالقوه در درون دانشگاه برای برگزاری دوره ها و طرح و تصویب آن در جلسات شورای هماهنگی آموزش مداوم

 -اولویت دادن به ایجاد نظم و انضباط و رعایت مقررات و دستورالعمل های ابلاغی 

 -استفاده از توان اجرایی، بهره گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت کلیۀ حوزه های مرتبط در انجام امور محوله