جانشین معاون آموزشی در امور آموزش تخصصی و فوق تخصصی

جناب آقای دکتر مسیح صبوری 

فلوشیپ استریوتاکسی و واسکولار

مشاور معاون آموزشی در امور آموزش تخصصی و فوق تخصصی 

آدرس پست الکترونیک :  saboori@edc.mui.ac.ir

  بخشی از وظائف جانشین معاون آموزشی در امور آموزش تخصصی و فوق تخصصی

- برنامه ریزی جهت توسعه برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت آموزشی دانشگاه

- برنامه ریزی برای راه اندازی و صدور مجوز ایجاد رشته های فوق تخصصی و فلوشیپ،

- نظارت و برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت اجرای برنامه های آموزشی مورد اشاره،

- بهبود ساختار برگزاری آزمون ها و

- گسترش استفاده از روش های نوین ارزشیابی و هم راستا نمودن آموزش دوره های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه با اهداف کلان نظام سلامت ونیازهای جامعه 

- اولویت دادن به ایجاد نظم و انضباط و رعایت مقررات و آیین نامه های آموزشی

- نظارت بر واحدهای ذیربط حوزه و دانشکده ها

- ایجاد شرایط لازم برای نیل به وظایف، اهداف و برنامه ها

- مسئولیت انجام کلیه مکاتبات اداری مرتبط با آموزش تخصصی و فوق تخصصی با حوزه های متناظر در دانشگاه و وزارت متبوع از طرف معاون آموزشی 

 

  سوابق آموزشی:

- جانشین معاون آموزشی در امور تخصصی و فوق تخصصی

- مشاوره رئیس دانشگاه در امور تخصصی و فوق تخصصی

- مشاوره رئیس دانشکده در امور تخصصی و فوق تخصصی

- رئیس قطب کشوری آموزش مهارتهای بالینی- دبیر بورد تخصصی رشته جراحی مغزو اعصاب کشور

- مسئول ارزشیابی آزمون ها در مدیریت مطالعات توسعه آموزش پزشکی

- مسئول بسته ارتقا نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی