سرپرست اداره آزمونها

عنوان

سمت

تلفن

سعید صابری

سرپرست امور آزمونها و کارشناس مسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی

۷۶۵۱

 

مدیر اجرایی و هماهنگ کننده امور مرکز جامع تدبیر

۷۶۵۱

حسین زیدی

مسئول امور عمومی مرکز جامع تدبیر

۷۶۵۰

مهندس مینو کاجی

فهیمه مهران پور 

کارشناس مسئول پشتیبانی نرم افزار آزمون و سخت افزارهای مرتبط

کارشناس آزمون ها

۷۶۶۱

مهندس مجید خاکی

مسئول امور رایانه مرکز جامع تدبیر

۷۶۶۰

مهندس مصطفی موحدی

کارشناس آزمونها

۷۶۶۵

 

کارپرداز مرکز آزمون های مهارتهای بالینی مرکز جامع تدبیر

۷۶۵۲

محمد مولائی

انتظامات

۳۱۳۲