مدیر توسعه آموزش بین الملل معاونت آموزشی

سرکار خانم دکتر مرجان منصوریان
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مشاور معاون آموزشی و سرپرست آموزش بین الملل معاونت آموزشی دانشگاه
شماره تماس : ۳۷۹۲۸۰۶۶- ۰۳۱ 
شرح وظائف:
- شناسایی بازارهاي آموزش عالی سلامت موجود در منطقه و جهان
- بررسی وضعیت موجود در ایران و تجربه های دانشگاههای دیگر 
- پیش بینی ظرفیت هاي موجود دانشگاه جهت فعالیت هاي آموزش بین الملل رشته های در اولویت که دارای ظرفیت های بالقوه انسانی، فیزیکی و تجهیزاتی هستند
- فراهم نمودن شرایط لارم برای برنامه ریزی به منظور جلب دانشجویانی برتـر از ملیـت هـاي مختلـف
- گسترش حضور جهانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در عرصه آموزش بین الملل
- شناسـاندن توانـائی هاي علمی و آموزشی دانشگاه
-شناساندن زمینه های لازم اعتباربخشی بین المللی آموزشی دانشگاه
- استفاده از توان اجرایی، بهره گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت کلیۀ حوزه های مرتبط در انجام امور محوله