مدیر تحصیلات تکمیلی

 

دكتر عليرضا ايرج پور

دانشيار گروه پرستاری مراقبتهای ویژه دانشكده پرستاري و مامايي

مشاور معاون آموزشی در امور آموزشی، دانش آموختگان و خدمات ماشینی 

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۸۰۱-۰۳۱

پست الکترونیکirajpour@nm.mui.ac.ir  

بخشی از وظائف مشاور معاون آموزشی در امور آموزشی، دانش آموختگان و خدمات ماشینی 

سرپرستی اداره آمار و خدمات ماشینی 

سرپرستی اداره دانش آموختگان

دبیری شورای آموزش بالینی

دبیری شورای تحصیلات تکمیلی

دبیری کمیسیون موارد خاص

 امضای مکاتبات از طرف معاون آموزشی

بهره گیری از توان و  خرد جمعی و جلب مشارکت کلیۀ حوزه های مرتبط در انجام امور محوله