مدیر امور آموزشی دانشگاه

 

خانم دکتر فیروزه مصطفوی

 عضو هیأت علمی دانشگاه و مدیر امور آموزشی دانشگاه 

شماره تماس ۳۷۹۲۸۰۲۲- ۰۳۱

 بخشی از وظائف مدیر امور آموزشی دانشگاه 

- سرپرستی اداره خدمات آموزشی با همکاری ادارات آمار و خدمات ماشینی و دانش آموختگان در حیطه های مرتبط

- هماهنگی و همکاری با سایر مدیران محترم حوزه آموزش و روسای محترم دانشکده ها

-مطالعه، توسعه و بهبود ساختار آموزشی مقاطع تحصیلی ذیربط

- برنامه ریزی به منظور دستیابی به توانمندی بیشتر علمي، پژوهشی و فن آوری  فراگیران

- اولویت دادن به ایجاد نظم و انضباط و رعایت مقررات و آیین نامه های آموزشی 

- نظارت بر واحدهای ذیربط حوزه و دانشکده ها

- ایجاد  شرایط لازم برای نیل به وظایف، اهداف و برنامه های آموزشی دانشگاه