رئیس دفتر معاون آموزشی

سرکار خانم دکتر نفیسه طباطبایی علوی
رئیس دفتر معاون آموزشی دانشگاه 
شماره تماس :  ۸۰۰۲- ۳۷۹۲۸۰۰۱-۰۳۱
بخشي از وظايف و مسئوليتهاي رئیس دفتر حوزه معاونت آموزشی:

 

- تنظیم دستور جلسات و صورت جلسات 

 

- مدیریت کلیه امور مرتبط با دفتر معاون آموزشی دانشگاه