رئیس دفتر معاونت آموزشی

سرکار خانم دکتر نفیسه طباطبایی علوی
رئیس دفتر معاون آموزشی دانشگاه 
شماره تماس :  ۸۰۰۲- ۳۷۹۲۸۰۰۱-۰۳۱
بخشي از وظايف و مسئوليتهاي رئیس دفتر حوزه معاونت آموزشی:
 
 - پیگیری کلیه امور در ارتباط با مسایل ارجاعی معاونت آموزشی  
- هماهنگی های لازم با مدیران و روسای ادارات و مشاورین حوزه
- تنظیم دستور جلسات و صورت جلسات شورای مدیران و مشاورین