معاونت امور هیات علمی

دکتر مجید خادمیان

مشاور مدیر امور هیات علمی دانشگاه در امور بالینی

تلفن تماس : ۳۷۹۲۸۰۲۱-۰۳۱

پست الکترونیک : Khademian51@yahoo.com

m.khademian@med.mui.ac.ir

 بخشی از وظائف معاون مدیر امور هیات علمی 

 - همکاری با مدیر محترم امور هیأت علمی دانشگاه و مسئولین ذیربط در دانشکده پزشکی 

 -بهینه سازی ساختار و فرآیندهای آن مدیریت در امور بالینی و در حیطه های نیازسنجی

 -تعیین اولویت های استخدامی و بکارگیری متعهدین خدمت، انجام فراخوان، جذب و به کارگیری،

 -تعیین حداقل های مورد انتظار از همکاران هیأت علمی بالینی در سطوح مختلف استخدامی

 -بکارگیری، پایش و ارزشیابی عملکرد مبتنی بر انتظارات، و ارتقاء پایه و مرتبه در چارچوب مجوزهای ابلاغی، ضوابط، آیین نامه ها و
دستور العمل های وزارت متبوع و دانشگاه.

 -استفاده از توان اجرایی، بهره گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت کلیۀ حوزه های مرتبط در انجام امور محوله