شورای آموزشی

شورای آموزشی دانشگاه:

 

شرح وظایف :

۱. همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه وتصمیمات هیئت رئیسه

۲. ارائه پیشنهاد در این زمینه ها به شورای دانشگاه از جمله:

v  برنامه های آموزشی

 vنحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب مصوبات

 vآئین نامه های آموزشی

 vطرحهای مناسب آموزشی غیررسمی کوتاه مدت ومیان مدت

 vظرفیت پذیرش دانشجوی جدید

۳. بررسی واظهارنظر در باره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون آموزشی دانشگاه به شورا ارجاع میدهد

۴. بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه وبررسی کیفیت آموزش اعضای هیئت علمی وارائه آن به شورای دانشگاه

۵. بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها ودوره های جدید دانشگاه

۶. بررسی متون جزوه ها وکتب های ارائه شده از طرف اعضای هیئت علمی از لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب وارائه نتیجه به شورای دانشگاه

۷. بررسی وتائید دعوت استادان خارجی در رشته های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروههای آموزشی وتائید دانشکده برای ارائه به مراجع قانونی

۸. بررسی وتائید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیئت علمی دانشگاه که باید پس از تائید گروه آموزشی ذیربط از طریق رئیس هر دانشکده به شورای آموزشی ارجاع شود.

 

* به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي و پيشنهادي آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليتهاي آموزشي، شوراي آموزشي تشكيل مي شود.

 

اعضای شورای آموزشی دانشگاه

رديف

اسامي اعضاي شورا

سمت

۱

دکتر محمدرضا صبری

معاون آموزشي دانشگاه و رئيس شورا

۲

دكترعليرضا ايرج پور

مشاور معاون آموزشی در امور آموزشی و دبیر شورا

۳

دکتر علی والیانی

مشاور معاون آموزشی در امور آموزشی

۴

دكتر بهزاد شمس

نماينده رئیس دانشگاه در شوراي آموزشي

۵

دکتر مرجان منصوریان

مدیر توسعه آموزش بین الملل معاونت آموزشی

۶

دكتر نيكو يماني

مدير مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

۷

دكتر فیروزه مصطفوی

مدیر امور آموزشی دانشگاه

۸

دكتر کیان حشمت

معاون آموزشي پزشکی عمومی دانشكده پزشكي

۹

دکتر جابر یقینی

معاون آموزشي دانشكده دندانپزشكي

۱۰

دكترمهدی  علی عمرانی

معاون آموزشي دانشكده داروسازي و علوم دارویی

۱۱

دکتر احمد رضا یزدان نیک

معاون آموزشی دانشکده پرستاری، مامایی

۱۲

دکتر حبیب ا... دهقان

معاون آموزشي دانشكده بهداشت

۱۳

دكتر امیر منصور علوی

معاون آموزشي دانشكده تغذيه و علوم غذايي

۱۴

دکتر سکینه سقائیان نژاد

معاون آموزشي دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي

۱۵

دكتر نوید طاهری

معاون آموزشي دانشكده علوم توانبخشي

۱۶

دكتر زهرا امینی

معاون آموزشي دانشكده فناوريهاي نوين پزشکی

۱۷

دکتر شراره مقیم

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

۱۸

دکتر حمید صادقی

سرپرست اداره اموردانشجویان شاهد وایثارگر