شورای آموزشی

شرح وظایف شورای آموزشی دانشگاه 
۱- همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه وتصمیمات هیئت رئیسه
۲- ارائه پیشنهاد در این زمینه ها به شورای دانشگاه از جمله:
  برنامه های آموزشی
  نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب مصوبات
  آئین نامه های آموزشی
  طرحهای مناسب آموزشی غیررسمی کوتاه مدت ومیان مدت
  ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید
۳- بررسی واظهارنظر در باره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون آموزشی دانشگاه به شورا ارجاع میدهد
۴- بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه وبررسی کیفیت آموزش اعضای هیئت علمی وارائه آن به شورای دانشگاه
۵- بررسی پیشنهاد تاسیس رشته ها ودوره های جدید دانشگاه
۶- بررسی متون جزوه ها وکتب های ارائه شده از طرف اعضای هیئت علمی از لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب وارائه نتیجه به شورای دانشگاه
۷- بررسی وتائید دعوت استادان خارجی در رشته های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروههای آموزشی وتائید دانشکده برای ارائه به مراجع قانونی
۸- بررسی وتائید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیئت علمی دانشگاه که باید پس از تائید گروه آموزشی ذیربط از طریق رئیس هر دانشکده به شورای آموزشی ارجاع شود.

*به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي و پيشنهادي آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليتهاي آموزشي، شوراي آموزشي تشكيل مي شود.

اعضای شورای آموزشی دانشگاه

رديف

اسامي اعضاي شورا

سمت

۱

دکتر محمدرضا صبری

معاون آموزشي دانشگاه و رئيس شورا

۲

دكترعليرضا ايرج پور

مشاور معاون آموزشی در امور آموزشی و دبیر شورا

۳

دكتر بهزاد شمس

نماينده رئیس دانشگاه در شوراي آموزشي

۴

دكتر مهدي نعمت بخش

نماينده رئیس دانشگاه در شوراي آموزشي

۵ دکتر مرجان منصوریان مدیر توسعه آموزش بین الملل معاونت آموزشی

۶

دكتر نيكو يماني

مدير مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

۷

دکتر امید یقینی

معاون آموزش پزشكي عمومي دانشكده پزشكي

۸

دكتر علی والیانی

مدیر امور آموزشی دانشگاه

۹

دکتر سعید نوراللهیان

معاون آموزشي دانشكده دندانپزشكي

۱۰

دكترمهدی  علی عمرانی

معاون آموزشي دانشكده داروسازي

۱۱

دکتر احمد رضا یزدان نیک

معاون آموزشی دانشکده پرستاری، مامایی

۱۲

دکتر فیروزه مصطفوی

معاون آموزشي دانشكده بهداشت

۱۳

دكتر امیر منصور علوی

معاون آموزشي دانشكده تغذيه و علوم غذايي

۱۴

دکتر سکینه سقائیان نژاد

معاون آموزشي دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي

۱۵

دكتر نوید طاهری

معاون آموزشي دانشكده توانبخشي

۱۶

دكتر زهرا امینی

معاون آموزشي دانشكده فناوريهاي نوين پزشکی

۱۷

دکتر علی چاپاریان

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

۱۸

دکتر آیت سهرابی

سرپرست اداره اموردانشجویان شاهد وایثارگر