تقویم آموزشی

                              تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

                             مصوب جلسه شورای آموزشی ۹۹/۹/۲۵