تقویم آموزشی

                                                                                                                                                                 

  تقویم آموزشی  سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                            

   نیمسال اول ۹۹-۹۸      

انتخاب واحد

شنبه ۶/۹/ ۹۸   لغایت جمعه   ۹۸/۶/۱۵

شروع کلاسها

شنبه ۹۸/۶/۲۳

حذف واضافه

شنبه ۶/۳۰/ ۹۸ و  یکشنبه ۹۸/۶/۳۱

حذف اضطراری

                  حذف اضطراری در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۲۴ و ۲۳ آذرماه  انجام می شود.

پایان کلاسها

چهار شنبه ۹۸/۱۰/۱۸

شروع امتحانات

پنجشنبه ۹۸/۱۰/۱۹

پایان امتحانات

یکشنبه ۹۸/۱۱/۶

نیمسال دوم ۹۹-۹۸

انتخاب واحد

چهارشنبه ۱۰/۲۵/ ۹۸  لغایت سه شنبه   ۹۸/۱۱/۱

شروع کلاسها

شنبه ۹۸/۱۱/۱۲

حذف واضافه

یکشنبه ۱۱/۲۰/ ۹۸ و  دو شنبه ۹۸/۱۱/۲۱

حذف اضطراری

                           شنبه ۹۹/۲/۲۰  و  یکشنبه ۹۹/۲/۲۱

پایان کلاسها

چهار شنبه۹۹/۳/۲۱

شروع امتحانات

پنجشنبه ۹۹/۳/۲۲

پایان امتحانات

دوشنبه ۹۹/۴/۹