کارکنان

به منظور اجراي صحيح برنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي مربوط به دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترای Ph.D   تشكيلاتي با عنوان تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تشكيل مي شود. اين اداره وظيفه رسيدگي به امور و رتق و فتق مسائل مربوط به متقاضيان ادامه تحصيل و دانشجويان شاغل به تحصيل دوره هاي فوق ليسانس (كارشناسي ارشدPh.‎ِDو فوق دكترا در رشته هاي علوم پايه و تخصصي را به عهده دارد.

 

                                      جدول شرح وظائف کارکنان اداره تحصیلات تکمیلی و بورسها

 

اقدس آقابابائیان

رئیس اداره تحصیلات تکمیلی

۸۰۴۰

مرتضی

ترابی

کارشناس مسئول مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های پزشکی

- دندانپزشکی  

۸۰۳۸

لیلاسادات هاشمی

کارشناس مسئول دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی

- امور همکاری با  سایر دانشگاهها  

۸۰۳۸

 

پروین

کریمی 

کارشناس مسئول مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های پرستاری و مامایی

- گروه آموزش پزشکی  

۸۰۳۷

رضوان

سلطان نژاد

کارشناس مسئول مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- تغذیه  

۸۰۳۹

زهرا

نصراصفهانی 

کارشناس مسئول مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های بهداشت

- فناوری های نوین

۸۰۳۸

سهیلا

بنیانیان

کارشناس مسئول مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های داروسازی

- توانبخشی  

۸۰۳۹


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت تماس از خارج دانشگاه با این شماره ها پیش شماره ۳۷۹۲را به ابتدای آنها اضافه کنید.