کارکنان

به منظور اجراي صحيح برنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي مربوط به دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترای Ph.D   تشكيلاتي با عنوان تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تشكيل مي شود. اين اداره وظيفه رسيدگي به امور و رتق و فتق مسائل مربوط به متقاضيان ادامه تحصيل و دانشجويان شاغل به تحصيل دوره هاي فوق ليسانس (كارشناسي ارشد)، Ph.ِDو فوق دكترا در رشته هاي علوم پايه و تخصصي را به عهده دارد.

  اهم فعالیتهای اداره تحصیلات تکمیلی:
  *تدوین  اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو :
۱-درخواست اعلام ظرفیت پذیرش دانشجواز طرف وزارت متبوع
۲-انعکاس نامه به وزارت جهت اعلام نظر
۳-اعلام ظرفیت اعلام شده توسط حوزه تحصیلات تکمیلی
۴- بررسی ظرفیتهای اعلام شده توسط حوزه تحصیلات تکمیلی
۵-ارئه کارشناسی انجام شده درشورای دانشگاه
۶-اعلام ظرفیت مصوب شورای دانشگاه به وزارت متبوع
*مراحل ثبت نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی :
۱- اعلام تاریخ و مدارک موردنیاز  ثبت نام  در سایت دانشگاه
۲-دریافت لیست اسامی پذیرفته شدگان از وزارت متبوع
۳-ارسال اسامی به خدمات ماشینی جهت صدور شماره دانشجویی
۴-تهیه پرونده واختصاص شماره دانشجویی جهت پذیرفته شدگان
۵-ارسال نامه منضم به لیست اسامی پذیرفته شدگان به دانشکده ها
۶- اخذ مدارک مورد نیاز و صدور کارت دانشجویی
۷- ارجاع دانشجو به دانشکده جهت انتخاب واحد
 
اداره تحصيلات تکميلي دانشگاه با هدف ارتقاء سطح کيفي دانشجويان در مقاطع کارشناسي ارشد، Ph.D،Ph.D by Research  ، MPHو بورسهای داخل و خارج از کشور اهداف زير را پيگيري و اقدام نموده است :
- تهیه آئین نامه دستیار آموزشی دانشجویان مقطع Ph.D
- تهیه آئین نامه برگزاری آزمون جامع دانشجویان مقطع  Ph.D
- تهیه آئین نامه گزارش پیشرفت تحصیلی۶ ماهه دانشجویان
- تهیه آئین نامه و پیگیری وضعیت حضور فیزیکی دانشجویان مقطع Ph.D
- برگزاری جلسات در رابطه با علل افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد
- برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
- برگزاری جلسات شورای بورس دانشگاه
- برگزاری جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی و علوم توانبخشی
- ارزشيابي دانشكده ها بر اساس چك ليست تهيه شده
- تهیه فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان
- تهیه فرم برگزاری آزمون جامع شفاهی دانشجویان 
- تهیه چک لیست بررسی و فرم پیگیری نواقص پرونده ها و کنترل نمودن پرونده های دانشجویان تحصیلات تکمیلی
- پیگیری و مکاتبه با دانشکده ها و وزارت متبوع جهت اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های مختلف دانشگاه
- برنامه ریزی، بازنگری فرمها و تهیه فرایندهای ثبت نام دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد وPh.D(روزانه و پردیس خود گردان) در شهریورماه و بهمن ماه
-مکاتبات درخصوص میهمانی و انتقال دانشجویان
 -مکاتبات درخصوص درخواستهای گواهی  اشتغال به تحصیل
- مکاتبات درخصوص نظام وظیفه دانشجویان
- ابلاغ مصوبات شوراها به مبادي ذيربط
- تهيه دستور جلسات شوراهای بورس و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
- تهيه صورتجلسات شوراهاي بورس و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 -امور مربوط به دانشجویان فارغ التحصیل و ارسال پرونده به اداره فارغ التحصیلان
- ارسال پایان نامه های دانشجویان به کتابخانه مرکزی
-کنترل پرونده های اسکن شده جهت بایگانی الکترونیکی
- پيگيري اخذ نمرات دروس گزارش نشده از دانشكده ها در پايان هر ترم
- بررسی پرونده ومعرفی نماینده برای برگزاری آزمون جامع دانشجویان مقطع Ph.D
-  بررسی پرونده ومعرفی نماینده برای برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی 
- بررسي و پاسخگويي به درخواستهاي کتبي و شفاهي دانشجويان بر اساس قوانين و مقررات آموزشي با توجه به سوابق پرونده نامبردگان و تهيه جوابيه لازم جهت درخواستهاي آنها
- بازديد و ارزشيابي آموزش تحصيلات تکميلي دانشکده ها و ارائه راهنمايي هاي لازم به کارشناسان آنها
-كارشناسي و بررسي پرونده هاي دانشجويان متقاضی فرصت اضافي و عدم پرداخت شهریه
- کارشناسی درخواست دانشجویان برای طرح در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی ، کمیسیون بررسی موارد خاص وکمیته منطقه ای
- کنترل پرونده و ابلاغ هشدار آموزشی به دانشجویان مشروط
- کنترل پرونده و صدور حکم اخراج دانشجویانی که واجد شرایط ادامه تحصیل نمی باشند
- بررسی وضعیت دانشجویانی که انتخاب واحد ننموده اند وبلاتکلیف می باشند
- بررسي وضعيت دانشجويان جهت انتخاب دانشجويان نمونه
- بررسي وضعيت دانشجويان جهت  انتخاب دانشجويان پيشگام
- درج اخبار و به روز رسانی سایت اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه
- موارد متفرقه مانند درخواست آمار ، شماره و سوابق مجوز رشته ها (برای خانم احسان دوست)
- همکاری و پاسخگویی به مدت دوهفته به مراجعه حضوری کارشناس سازمان بازرسی که کلیه پرونده های بورسیه ها را بررسی نمود
-بررسي وضعيت بورسيه هاي داخل و خارج از کشور
- کارشناسي و بررسي مراحل فراخوان بورس داخل :
الف - مکاتبه با دانشکده ها براي اخذ اعلام نياز رشته هاي مورد نياز
ب- بررسي اعلام نيازهاي وصول شده جهت طرح در شوراي بورس
ج- طرح جدول اعلام نيازها در شوراي بورس
د- اعلام رشته های مورد نياز بورس تحصيلی به وزارت متبوع 
- کارشناسي درخواستهاي دانشجويان مقطع  Ph.D جهت استفاده از دوره تکميلي شش ماهه خارج از کشور
- مکاتبه با دانشگاههاي محل تحصيل بورسيه هاي داخل براي اخذ پيشرفت تحصيلي آنان
-صدور احکام حقوقي بورسيه هاي داخل
- کارشناسي و آماده نمودن مدارک و سوابق متقاضيان بورس تحصيلی ، تعهدات ضريب k  و ...
- صدور ابلاغ تمديد بورس تحصيلي و مکاتبات آن
- مکاتبه با بورس شدگاني که مهلت قانوني آنها به اتمام رسيده و هنوز براي انجام تعهدات مراجعه ننموده