معاون مدیر

 

جناب آقای دکتر یوسف قیصری
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

معاون مدیرتحصیلات تکمیلی در امور دانشجویان Ph.D by researchو پزشک پژوهشگر
 

تلفن تماس : ۳۷۹۲۸۰۰۱

پست الکترونیک: