فرمهای کارشناسی ارشد

 

 فرمهای ثبت نام مقطع کارشناسی ارشدو دوره مجازی آموزش جامعه نگر 

 برگ درخواست نامنویسی (فرم شماره   ۱) دردونسخه تکمیل و بارگذاری گردد.

 فرم اطلاعات عمومی دانشجو (فرم شماره   ۲)در دو نسخه تکمیل وبارگذاری گردد

 فرم تعهد نامه عام  (فرم شماره ۳) در یک نسخه تکمیل و بارگذاری گردد

 فرم گواهی خدمت و انتخاب رشته ممهور به مهراختصاصی دانشجویان جامعه نگر

 نمونه فرم تعهد محضری دانشجویان جامعه نگر( به دفاتر اسناد رسمی مراجعه گردد)

 فرم معاینه دانشجو (فرم شماره ۴) با مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی دانشگاه تاییدگرددو سپس بارگذاری گردد

 فرم تعهد نامه عدم اشتغال(فرم شماره ۵) اختصاصی غیر شاغلین یک نسخه بارگذاری گردد

 تعهدنامه ارائه مرخصي بدون حقوق یا مأموريت آموزشي  (فرم شماره ۶) اختصاصی کارکنان رسمی و پیمانی دستگاهها 

 فرم و نامه  درخواست ریزنمرات (کاردانی / کارشناسی)از دانشگاه محل تحصیل قبل تکمیل و بارگذاری گردد

 فرم هسته تحقیق در ۲ نسخه تکمیل گردد ( زمان ثبت نام حضوری تحویل گردد . نیاز به اسکن و بارگذاری نمی باشد)

 

   فرمهای ثبت ناممقطع کارشناسی ارشد پردیس خودگردان (شهریه پرداز)

 

 فرم درخواست نامنویسی فرم۱ دو نسخه 

 فرم اطلاعات عمومی دانشجو فرم۲ دونسخه

 فرم تعهد نامه عام فرم ۳     یک نسخه

 فرم معاینه دانشجو فرم ۴ 

 فرم تعهد نامه عدم اشتغال فرم۵

 تعهدنامه ارائه مرخصي بدون حقوق یا مأموريتآموزشيفرم شماره ۶

 نامه و فرم درخواست ریزنمرات (کاردانی / کارشناسی)از دانشگاه محل تحصیل قبل به دانشگاه مقطع قبل پست گردد)

 مدارک موردنیاز و فرم هسته تحقیق در ۲ نسخه ( زمان ثبت نام حضوری تحویل گردد . نیاز به اسکن و بارگذاری نمی باشد) 

 فرم تعهد نامه محضری ویژه دانشجویان پردیس خودگردان (به دفاتر اسناد رسمی محل سکونت مراجعه گردد)