دستورالعمل دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علمی

دستور العمل اجرايي انتخاب دانشجويان شاهد و ايثارگر برتر علمي براي شرکت در جشنواره آموزشي و تحصيلي جايزه ملي ايثار