کارکنان امور هیات علمی

 

 

مدیر امور هیات علمی دانشگاه :

 

                        خانم دکتر نسترن ایزدی

 

اداره هیات اجرایی جذب هیات علمی :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت 

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن مستقیم

۱

خانم مریم توکلی

سرپرست اداره جذب

۸۰۳۳

۳۷۹۲۸۰۳۳

۲

خانم زهرا ادهم زاده

کارشناس اداره جذب

۸۰۳۲

۳۷۹۲۸۰۳۲

۳

خانم لیلا مسینه ای

کمک کارشناس اداره جذب

۸۰۳۲

۳۷۹۲۸۰۳۱

۴

خانم خدیجه میراحمدی

کارشناس جذب هیات علمی

۸۰۰۵

۳۷۹۲۸۰۳۴

۵ خانم معصومه هاشم زاده کارشناس جذب هیات علمی ۸۰۳۱ ۳۷۹۲۸۰۳۱

 

اداره کارگزینی هیات علمی :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن مستقیم

۱

آقای احمد خلیلی

رئیس اداره

۸۰۴۸

۳۷۹۲۸۰۴۸

۲

خانم مژگان مهرورز

کارشناس کارگزینی و حقوق مزایا

۸۰۴۸

۳۷۹۲۸۰۴۸

۳

خانم مینا میناییان

کارشناس امور بازنشستگی و تعهدات قانونی

۸۰۴۹

۳۷۹۲۸۰۴۹

۴

خانم حدیث لرستانی

کارگزین

۸۰۵۰

۳۷۹۲۸۰۵۰

۵ آقای محمد شمس کارگزین ۸۰۵۰

۳۷۹۲۸۰۵۰

اداره هیات ممیزه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن مستقیم

۱

آقای رحمت الله شاهمرادی

کارشناس هیات ممیزه

۸۰۴۶

۳۷۹۲۸۰۴۶

 واحد IT(فناوری اطلاعات) هیات علمی:

     

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن مستقیم

۱ خانم مهندس سارا خسرویان کارشناس کامپیوتر امور هیات علمی ۸۰۳۴ ۳۷۹۲۸۰۳۴