کارکنان امور هیات علمی

 

       آقای دکتر نصراله علیمحمدی                                                                     

       مدیر امور هیات علمی دانشگاه 

        آقای دکتر مجید خادمیان      

       معاون امور هیات علمی در امور بالینی