کارکنان امور هیات علمی

 

   مدیر امور هیات علمی دانشگاه جناب آقای دکتر نصراله علیمحمدی  

 معاون مدیر امور هیات علمی در امور بالینی جناب آقای دکتر مجید خادمیان