کارکنان امور هیات علمی

 

مدیر امور هیات علمی دانشگاه :                      جناب آقای دکتر نصراله علیمحمدی

معاون امور هیات علمی در امور بالینی :           جناب  آقای دکتر مجید خادمیان

 

۱

خانم مریم توکلی

رئیسدبیرخانه اداره

جذب هیات علمی

۸۰۳۳

۳۷۹۲۸۰۳۳

۲

خانم زهرا ادهم زاده

کارشناس دبیرخانه

جذب هیات علمی

۸۰۳۲

۳۷۹۲۸۰۳۲

۳

خانم لیلا مسینه ای

کمک کارشناس دبیرخانه 

اداره جذب هیات علمی

۸۰۳۲

۳۷۹۲۸۰۳۱

۴

خانم خدیجه میراحمدی

کارشناس دبیرخانه اداره

جذب هیات علمی

۸۰۰۵

۳۷۹۲۸۰۳۴

۵ خانم معصومه هاشم زاده

کارشناس دبیرخانه اداره

جذب هیات علمی

۸۰۳۱  ۳۷۹۲۸۰۳۱
۶ خانم سارا خسرویان کارشناس کامپیوتر امور هیات علمی ۸۰۳۴ ۳۷۹۲۸۰۳۴

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن مستقیم

۱

آقای احمد خلیلی

رئیس اداره

۸۰۴۸

۳۷۹۲۸۰۴۸

۲

خانم مژگان مهرورز

کارشناس کارگزینی و حقوق مزایا

۸۰۴۸

۳۷۹۲۸۰۴۸

۳

خانم مینا میناییان

کارشناس امور بازنشستگی و تعهدات قانونی

۸۰۴۹

۳۷۹۲۸۰۴۹

۴

خانم زهرا دوخه

کارگزین

۸۰۵۰

۳۷۹۲۸۰۵۰

۵ آقای محمد شمس کارگزین ۸۰۵۰

۳۷۹۲۸۰۵۰

اداره هیات ممیزه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن مستقیم

۱

آقای رحمت الله شاهمرادی

کارشناس هیات ممیزه

۸۰۴۶

۳۷۹۲۸۰۴۶