برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ۹۵/۰۹/۳۰ راس ساعت ۷/۳۰ صبح با حضور اعضاء محترم هیات اجرایی جذب جلسه ای در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و پرونده تعدادی از متقاضیان جذب در کادر هیات علمی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت  و با استخدام تعدادی از آنها موافقت بعمل آمد. 
همچنین درخواست ارتقاء تعدادی از اعضاء هیات علمی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

دیدار ریاست و معاون محترم آموزشی دانشگاه با اساتید و اعضاء هیات علمی دانشکده پرستاری

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۷  نشست صمیمی  معاونین محترم آموزشی و پژوهشی و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با اساتید و اعضاء محترم هیات علمی دانشکده پرستاری برگزار گردید در این دیدار نقطه نظرات اعضای محترم هیات علمی دانشکده در خصوص مسائل مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشگاه و دانشکده مطرح و سپس توضیحات و پاسخ های معاونین محترم آموزشی و پژوهشی و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی  دانشگاه ارائه گردید.

نشست صمیمانه معاون آموزشی با دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۹راس ساعت ۱۲/۳۰ معاونین محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر مطالعات آموزش پزشکی با اطلاع قبلی در دانشکده پرستاری حضور یافتند و از نزدیک  با دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی این دانشکده دیدار و گفتگو نمودند. در این دیدار که در تالار اندیشه برگزار گردید دانشجویان مسائل و مشکلات خود را مطرح نمودند که مقرر گردید از سوی مسئولین مربوطه راهکارهای لازم جهت مرتفع نمودن این مشکلات پیش بینی و در نظر گرفته شود.  

جلسه مصاحبه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب هیات علمی

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۳ جلسه مصاحبه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی با متقاضیان فراخوان سیزدهم جذب هیات علمی باحضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و اعضاء کارگروه بررسی صلاحیت عمومی در محل اتاق جلساتحوزه معاونت آموزشی برگزار گردید و با ۲۳ نفر از متقاضیان جذب هیات علمی مصاحبه بعمل آمد.

برگزاری نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۳ نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با حضور معاونین محترم آموزشی و پژوهشی، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دیگر اعضاء در اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص سیاست گذاری ها و موارد دانشجویی بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید . 

نشست صمیمانه معاون آموزشی با دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۲راس ساعت ۱۲/۳۰ معاون محترم آموزشی دانشگاه،  معاون مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر مطالعات آموزش پزشکی با اطلاع قبلی در دانشکده پزشکی حضور یافتند و از نزدیک  با دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی این دانشکده دیدار و گفتگو نمودند. در این دیدار که در تالار حکمی دانشکده پزشکی برگزار گردید دانشجویان مسائل و مشکلات خود را مطرح نمودند که مقرر گردید از سوی مسئولین مربوطه راهکارهای لازم جهت مرتفع نمودن این مشکلات پیش بینی و در نظر گرفته شود.  

اولین جشنواره نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اولین جشنواره نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف جذب پیشنهادهای کاربردی کارکنان دانشگاه در راستای اجرای عملیاتی نمودن اهداف شعار سال ۱۳۹۵. کلیه مراحل جشنواره مذکور به صورت  الکترونیکی و از طریق سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه (سنپا) به آدرس الکترونیکی www.suggests.mui.ac.ir انجام خواهد پذیرفت. دستورالعمل اجرائی و پوستر جشنواره جهت بهره برداری لازم پیوست  می باشد. مهلت ارسال پیشنهادات به دبیر خانه جشنواره تا تاریخ ۹۵/۱۰/۲۰ 

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS