برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه و با حضور معاون آموزشی دانشگاه و اعضا، شورای آموزشی دانشگاه در محل مرکز آموزش مجازی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه در خصوص سیاست گزاری های آموزشی و موارد دانشجویی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه

جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه راس ساعت ۸ صبح  روزسه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه با حضور دبیر و اعضاء هیات اجرایی جذب دانشگاه  در محل تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه در خصوص سیاست گزاری ها، ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی  بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه شورای اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

جلسه شورای اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه راس ساعت ۱۱/۳۰روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه  با حضور دکتر سهرابی مدیر امور شاهد و ایثار گران دانشگاه و نمایندگان ستاد شاهد و ایثارگر دانشکده ها در محل تالار حکمت برگزار گردید وضمن طرح دستور جلسه بعد از بحث و تبادل نظردر خصوص مسائل مرتبط با دانشجویان شاهدو ایثار گر تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

برگزاری جلسه تعیین شاخصهای اختصاصی انتخابی اعضاء هیات علمی

جلسه تعیین شاخصهای اختصاصی انتخابی اعضاء هیات علمی راس ساعت ۱۳ روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه و اعضاء کارگروه، تشکیل و کارشناسی و بررسی لازم در خصوص پرونده تبدیل وضعیت متقاضیان تعهدات غیر هیات علمی به هیات علمی صورت پذیرفت و مقرر گردید موضوع جهت تصمیم گیری به جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه ارجاع گردد.

برگزاری جلسه دبیران کمیته های تخصصی هیات ممیزه

جلسه دبیران کمیته های تخصصی هیات ممیزه  راس ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه  با حضور دبیر هیات ممیزه، معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و پیرامون موضوعات آموزشی، پزوهشی و اجرایی اعضاء هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید . 

برگزاری جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه در سال ۹۷

اولین جلسه  کمیسیون موارد خاص دانشگاه در سال ۹۷ راس ساعت ۱۳/۳۰ با حضور ریاست دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء  در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه در خصوص وضعیت و چگونگی ادامه تحصیل تعدادی از دانشجویان و دیگر موارد بحث و تبادل نظر بعمل آمد و بر اساس آیین نامه تصمیمات لازم اتخاذ گردید . 

برگزاری مراسم بزرگداشت روز استاد در دانشگاه

مراسم بزرگداشت روز استاد روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه از ساعت ۹/۳۰ صبح  در محل ورزشگاه شهید موحدی دانشگاه برگزار گردید. در این مراسم که با حضور خانم دکتر چنگیز، ریاست محترم دانشگاه و اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه برگزار گردید. ضمن برپایی نمایشگاهی از آثار اساتید  و اعضاء هیات علمی دانشگاه، برنامه های متنوعی با اجرای گروه موسیقی سنتی استاد سراج برگزار گردید و از تندیس تعدادی از  اساتید پیشکسوت و بازنشسته دانشگاه رونمایی  گردید و با اهداء لوح  و هدایا از آنان  تقدیر و تشکر بعمل آمد. 

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS