برگزاری جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه

 جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ساعت ۱۰/۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۵/۲۱ در دانشکده پرستاری و مامایی با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضاء تشکیل و در خصوص موارد زیر تصمیم گیری بعمل آمد: - طرح نامه دانشکده پزشکی در خصوص آئین نامه ها و برگزاری آزمونهای طب سنتی -  طرح نامه وزارت متبوع در خصوص آئین نامه دوره دکترای تخصصی Ph.D ( مصوب سال ۸۶) و و اگذاری به دانشگاهها -  نامه دانشکده پزشکی درخصوص ثبت نمرات گزارش نشده مربوط به نیمسال اول ۹۳-۹۲ و حذف درس دانشجویان مقطع Ph.D  - سایر موارد دانشجویی واصله از دانشکده ها.

برگزاری جلسه مشترک شورای آموزشی و مسئولین حوزه معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه

جلسه مشترک شورای آموزشی و مسئولین حوزه معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳/۵/۹۴ در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، سایر اعضاء ، قائم مقام معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه ، مسئول مرکز مشاوره و مدیر امور فرهنگی آن حوزه ، تشکیل شد و  در زمینه موارد زیر پس از بحث و تبادل نظر، تصمیم گیری بعمل آمد.- بررسی عدم مراجعه دانشجویان مشروط ، به مرکز مشاوره و تعیین راهکارهای حل مشکل مربوطه-  سطح بندی خدمات مشاوره ای و فرایند اجرای آئین نامه استاد مشاور -  ضرورت تدوین شیوه نامه اجرایی انتخاب و تشویق دانشجویان ممتاز دانشکده ها در هر سال تحصیلی-   درخواست ۲ نفر از اعضاء هیأت علمی جهت استفاده از فرصت مطالعاتی و سایر موارد ارسالی از دانشکده ها.

موافقت با پذیرش دانشجو در رشته فناوری اطلاعات سلامت در مقطع ارشد

طی نامه شماره ۱۲۳۲/ ۵۰۰ / د مورخ ۹۴/۵/۶ وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد رای صادره در جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۴ با پذیرش مجدد دانشجو در رشته فناوری اطلاعات سلامت در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با ظرفیت پذیرش ۳ دانشجو برای یک دوره موافقت بعمل آمد .

تصاویر پاسخنامه آزمون ارتقاء دستیار پزشکی سال ۱۳۹۴

برگزاری جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۴/۵/۶ در دانشکده پرستاری و مامایی با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضاء تشکیل و در خصوص موارد زیر تصمیم گیری بعمل آمد: طرح نامه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در خصوص اتخاذ وحدت رویه در تدوین پایان نامه های دانشگاه و تشکیل کار گروه مربوطه. طرح نامه معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه در خصوص ضرورت کتابخانه های دیجیتال، طرح نامه دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی در خصوص شرط پذیرش مقاله جهت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه و عوارض آن و سایر موارد دانشجویی واصله از دانشکده ها.

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه  رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۶/۴/۹۴ در سالن شورای دانشکده پرستاری و ماماییبا حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضاء تشکیل و در خصوص موارد زیر تصمیم گیری بعمل آمد : فرایند گردش کار ثبت نام از پذیرفته شدگان جدید الورود مقاطع عمومی و تحصیلات تکمیلی  نامه معاون آموزشی وزارت متبوع منضم به نامه وزیر کشور در مورد راه اندازی مراکز مطالعات اعتباد و یا پژوهشکده برای درمان سوء مصرف مواد محرک  نامه دانشکده پرستاری و مامایی در خصوص یک نفر از دانشجویان دوره  ph.D پرستاری مبنی بر گذراندن تعهد هیأت علمی در آن  دانشکده   نامه معاون تخصصی دانشکده پزشکی در خصوص بررسی پرونده دو نفر از از دستیاران رشته جراحی مغز و اعصاب و عفونی و همچنین موارد دانشجویی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .

برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه دکترای تخصصی پژوهشی

یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه دکتری تخصصی پژوهشی با حضور معاونین آموزشی و تحقیقات و فناوری دانشگاه و سایر اعضاء در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۴ ازساعت ۱۱ الی ۱۳:۳۰در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل گردید.در این جلسه دستورالعمل پذیرش و اعتبار بخشی موسسات و دانشجویان داوطلب دوره دکتری پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام گردد .و همچنین درخصوص برخی از موارد آموزشی و پژوهشی دانشجویان این گروه بررسی و تصمیم گیری گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS