برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه  مورخ ۹۶/۰۶/۲۸جلسه شورای آموزشی دانشگاه باحضور معاون محترم آموزش دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و اعضاء شورا در محل اتاق شورا حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن مطرح نمودن موارد سیاست گذاری و دانشجویی،  بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری هشتادمین جلسه هیات اجرایی جذب

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۸ساعت ۸ صبح هشتادمین جلسه هیات اجرایی جذب با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون محترم آموزشی و دیگر اعضاء در محل اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل و درخصوص ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت، گذراندن تعهدات قانونی و سایر موارد اعضاء محترم هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد. 

آگهی اولین فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

صدور ابلاغ دبیر و اعضاء شورای بورس دانشگاه

در اجرای ماده ۱۳ آئین­ نامه اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و لزوم تشکیل شورای بورس دانشگاه،طی ابلاغ انشائی از طرف سرکار خانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر موحدیان عطار معاون آموزشی دانشگاه بعنوان دبیر شورای بورس دانشگاه تعیین گردیدند. 

برگزاری جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۳ جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر پشتیبانی و روسای ادارات خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی و فارغ التحصیلات در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و موارد مطروحه در صورتجلسه مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.  

صدور مجوز راه اندازی رشته فناوری تصویربرداری پزشکی

به استناد رای دویست و شصت و یکمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، مورخ ۹۶/۰۴/۲۵ با راه اندازی رشته فناوری تصویربَرداری پزشکی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با ظرفیت پذیرش ۴ دانشجو برای یک دوره موافقت بعمل آمد.

اطلاعیه برگزاری کارگاه های توانمند سازی ویژه دستیاران ورودی سال ۹۶ رشته های تخصصی

اطلاعیه برگزاری کارگاه های توانمند سازی ویژه دستیاران ورودی سال ۹۷-۹۶ رشته های مختلف طبق برنامه و جدول زمانبندی در سه گروه از تاریخ  ۹۶/۰۶/۱۹ لغایت ۹۶/۰۶/۳۰

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS