برگزاری جلسه پایان نامه های کاربردی با بروندادهای فناورانه

جلسه پایان نامه های کاربردی با بروندادهای فناورانه  ساعت ۸ صبح روزسه شنبه ۲۹ خردادماه با حضور مشاورمعاون آموزشی در امور آموزشی و دیگر اعضاء کمیته در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و موضوعات دانشجویان EDC ،دانشکده های پرستاری و مامایی، پزشکی و پژوهشکده قلب و عروق طبق برنامه زمانبندی مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص پایان نامه های ارائه شده تصمیمات لازم اتخاذ گردید 

برگزاری جلسه شورای پزشکی

جلسه شورای پزشکی راس ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۲۷ خرداد ماه با حضور  مدیر امور آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید و در خصوص موارد دانشجویی قابل طرح در جلسه شورای آموزشی خردادماه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و هماهنگی لازم صورت گرفت.  

برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه

 جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه راس ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۲۲ خرداد ماه با حضورریاست دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه درخصوص ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی،  تعهدات، قراردادی و سایر موارد مرتبط بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی

جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی راس ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه با حضور مشاور معاون آموزشی در امور آموزشی، مدیر امور آموزشی دانشگاه، سرپرست مدیریت پشتیبانی، و دیگر اعضاء کارگروه در محل اتاق جلسات معاونت آموزشی تشکیل و طبق دستور جلسه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و هماهنگی لازم صورت گرفت.

جلسه حق الزحمه مسئولین فنی هیأت علمی همکار در بخش های برون سپاری شده

روز یکشنبه ۲۰ خرداد راس ساعت ۱۳جلسه بررسی نحوه وصول و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیات علمی که براساس شرایط اختصاصی واگذاری، به عنوان مسئول فنی و ... در بخش­های برون سپاری شده در حال ارائه خدمت می باشند  با حضور معاونین آموزشی،  توسعه مدیریت و منابع،  پژوهشی  و فناوری دانشگاه ، مشاور معاون آموزشی در امور آموزشی، سرپرست مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد، رئیس دانشکده پزشکی، معاون اداری مالی دانشکده پزشکی و مدیر امور مالی دانشگاه در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و طبق دستور جلسه بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

قابل توجه متقاضیان فراخوان های استخدام هیات علمی پیمانی و تعهدات قانونی 

قابل توجه متقاضیان فراخوان های استخدام هیات علمی پیمانی  و تعهدات قانونی 

 

مکان برگزاری آزمون علم سنجی و زبان متقاضیان فراخوان های استخدام هیات علمی پیمانی  و تعهدات قانونی در ساختمان تدبیر جنب دانشکده دندانپزشکی دانشکاه می باشد.

جلسه دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جلسه دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان راس ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۲۰خرداد ماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه و مسئولین بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در محل تالار حکمت برگزار گردید وطبق دستور جلسه و با توجه به ابلاغ برنامه عملیاتی حوزه آموزش و سطح­بندی اقدامات در بسته­ های طرح تحول و نوآوری بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.   

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS