برگزاری جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات علمی

جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات علمی دانشگاه روز چهارشنبه ۲۷ دیماه راس ساعت ۱۴ با حضور رئیس دانشگاه، مسئول کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء جلسه در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه

جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه روز چهارشنبه ۲۷ دیماه راس ساعت ۱۳ باحضور رئیس دانشگاه، دبیرهیات اجرایی جذب، معاون آموزشی دانشگاه و سایر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه در خصوص ارتقاء مرتبه و گذراندن تعهدات قانونی اعضاء  هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

تشکیل جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه روز سه شنبه  ۲۶ دیماه راس ساعت ۱۳ باحضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی دانشگاه، مدیران آموزشی دانشکده ها، ستاد شاهد و مدیریت مطالعات و آموزش پزشکی در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل گردید و ضمن بیان دستور جلسه در خصوص سیاست گزاریها و موارد دانشجویی بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

جلسه هماهنگی روسای ادارات معاونت آموزشی

جلسه هماهنگی روسای ادارات معاونت آموزشی روز سه شنبه ۲۶ دیماه باحضور سرپرست مدیریت پشتیبانی و کلیه روسای ادارات حوزه معاونت آموزشی در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل گردید در این جلسه سرپرست پشتیبانی حوزه ضمن شنیدن مسائل  و دغدغه های روسای ادارات، بعد از بحث و تبادل نظر از زحمات ایشان در بخشهای مختلف حوزه معاونت آموزشی تقدیر و تشکر  نمودند.

برگزاری جلسه کمیته اخلاق در آموزش

جلسه کمیته اخلاق در آموزش پزشکی روز شنبه ۲۳ دیماه ساعت ۱۰/۳۰  صبح با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر مسئول انتشارات دانشگاه، و دیگر اعضا در محل اتاق معاون آموزشی دانشگاه تشکیل و با توجه به طرح دستور جلسه درخصوص طراحی فرم ارزشیابی اساتید از نظر تعهد حرفه ای بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.  

جلسه هماهنگی راه اندازی مجتمع آموزش عالی سلامت خمینی شهر

جلسه هماهنگی راه اندازی مجتمع آموزش عالی سلامت خمینی شهر روز شنبه ۲۳ دیماه  راس ساعت ۱۰ صبح باحضور قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه، نمایندگان  معاونین  بهداشتی و  درمان  دانشگاه،  مدیر شبکه بهداشت درمان خمینی شهر و دیگر مدعوین درمحل سالن جلسات معاونت آموزشی تشگیل گردید و با توجه موافقت اصولی وزارت متبوع مبنی برتأسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستان خمینی شهر اساسنامه این مجتمع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی روز چهارشنبه ۲۰ دیماه ساعت ۷/۳۰ صبح با حضور معاون آموزشی دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی، مدیریت مطالعات و آموزش پزشکی و سایر مدیران و مشاوران حوزه معاونت آموزشی در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه و بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطرح شده تصمیمات لازم در خصوص سیاست های مدیریتی در جهت بهبود روند امور حوزه اتخاذ گردید. 

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS