جلسه هماهنگی در خصوص پذیرفته شدگان دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی

جلسه هماهنگی در خصوص برنامه آموزشی پذیرفته شدگان دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی بر اساس برنامه آموزشی ارسالی از وزارت متبوع روز سه شنبه سوم دیماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی، مسئولین گروه های میکروب شناسی، آسیب شناسی، ایمنی شناسی،  قارچ شناسی و انگل شناسی  دانشکده پزشکی و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل گردید و بعد از بحث و تبادل نظر برنامه ریزی لازم در این خصوص بعمل آمد. 

اطلاعیه سمینار تعهد حرفه ای به دانشگاه های سراسر کشور-مورخ ۲۶بهمن ۹۶

 اطلاعیه برگزاری سمینار سراسری تعهد حرفه ای در علوم پزشکی در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶ 

توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

جلسه برنامه عملیاتی ارتقای برنامه آموزشی و تخصصی و فوق تخصصی

 برنامه عملیاتی ارتقای برنامه آموزشی و تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه (هدف اختصاصی ۲) روز یکشنبه دوم بهمن ماه ساعت ۱۰ صبح  باحضور جانشین معاون آموزشی دانشگاه در امور آموزش تخصصی و فوق تخصصی، معاونین تخصصی و فوق تخصصی دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی، مسئول آموزش تخصصی دانشکده پزشکی و سرپرست اداره امور آزمونها در دفتر معاون آموزشی دانشگاه تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

موافقت اصولی با تاسیس مرکز تحقیقات بیوسنسور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

باستناد رای صادره در دویست و شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی با تاسیس مرکز تحقیقات بیوسنسور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موافقت اصولی بعمل امد.

موافقت اصولی با تاسیس مرکز تحقیقات ناهنجاری های جمجمه ای صورتی

باستناد رای صادره در دویست و شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی با تاسیس مرکز تحقیقات ناهنجاریهای جمجمه ای صورتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موافقت اصولی بعمل امد.

موافقت بنیاد بورس دولت مجارستان با اعطای سهمیه بورس به متقاضیان ایرانی مقاطع Ph.D

معاونت پژوهشی و فنآوری دانشگاه با همکاری کانون پتنت ایران برگزار می کند

کارگاه مالکیت فکری و ثبت پتنت 

ویژه اعضاء هیات علمی، دانشجویان، محققان و نوآوران

       مکان :معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه 

       زمان : ۱۰ و ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۶

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS