جلسه شورای سیاستگذاری آموزش و پژوهش بین الملل دانشگاه

جلسه شورای سیاستگذاری آموزش و پژوهش بین الملل دانشگاه  ساعت ۱۱/۳۰ روز سه شنبه ۹۷/۴/۱۲ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، ،سرپرست مدیریت روابط بین الملل دانشگاه، مشاورین معاون آموزشی در امور آموزشی و امور بین الملل و روسای دانشکده ها و دیگر مدعوین در محل تالار حکمت برگزار و در خصوص راه های افزایش جذب دانشجو، امکان سنجی امکانات رفاهی دانشجویی  و وظایف مسئولین بین الملل دانشگاه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه اعتبار بخشی بین المللی و ارائه نتایج خودارزیابی

جلسه اعتبار بخشی بین المللی و ارائه نتایج خودارزیابی ساعت ۱۱صبح  روز یکشنبه دهم تیرماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مشاوران معاون آموزشی در امور اداری مالی وپشتیبانی و آموزش بین الملل، مدیران مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی، امور آموزشی و امور هیات علمی در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و با توجه به اهمیت موضوع اعتبار بخشی، تقسیم کار در حوزه معاونت آوزشی صورت پذیرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

برگزاری جلسه کمیته منطقه ای منطقه ۷

جلسه کمیته منطقه ای ساعت ۱۰ صبح روز شنبه نهم تیرماه با حضور مشاور معاون آموزشی در امور آموزشی دانشگاه، مدیران  امور آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان،  شهید صدوقی یزد، کاشان،  شهرکرد و نماینده اداره کل دانشجویان شاهد وایثار گر وزارت متبوع در کمیته منطقه ۷ درتالار حکمت  برگزارگردید و طبق دستور جلسه موارد دانشجویی نیازمند تصمیم گیری درکمیته مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه هماهنگی آزمون کارشناسی ارشد تیرماه ۹۷

جلسه هماهنگی آزمون کارشناسی ارشد تیرماه ۹۷ ساعت ۱۱/۳۰ روزدوشنبه چهارم تیرماه باحضورنمایندگان روابط عمومی،حراست و خدمات پشتیبانی دانشگاه، مشاورین معاون آموزشی دانشگاه  در امور آموزشی و  پشتیبانی، مسئول اجرایی وهماهنگ کننده مرکز تدبیر، معاون مدیرامورآموزشی و رئیس اداره خدمات آموزشی در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل و..... 

جلسه هماهنگی مصاحبه رشته های دکتری تخصصی در منطقه ۷ آمایشی

جلسه هماهنگی مصاحبه رشته های دکتری تخصصی در منطقه ۷ آمایشی ساعت ۸ صبح  روز دوشنبه چهارم تیرماه با حضورمشاورین معاون آموزشی در امور آموزشی و پشتیبانی، مسئولین تیم های مصاحبه رشته های بهداشت محیط، پرستاری، باکتری شناسی و انگل شناسی پزشکی و.......

برگزاری کمیته توسعه راهبردی معاونت آموزشی

جلسه کمیته توسعه راهبردی حوزه  روز یکشنبه سوم تیرماه  با حضور مشاور معاون آموزشی دانشگاه در امور آموزشی و اعضاء جلسه در محل تالار حکمت برگزار گردید و بر اساس دستورجلسه موارد مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

برگزاری کمیته ستادی اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی

کمیته ستادی محور اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه دوم تیرماه با حضورمعاون آموزشی دانشگاه، روسا و معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه، نمایندگان دانشگاههای قطب وسایر مسئولین مرتبط در محل تالار حکمت تشکیل وعلاوه برارائه برنامه ارزیابی مراکز و دانشگاههای قطب، پیش نویس آیین نامه داخلی کمیته آموزش علوم پزشکی و ارزیابی مراکز آموزشی درمانی ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS