برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه در اردیبهشت ماه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴ جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دیگر اعضاء شورا در اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص پیشنهاد تغییر در زمان حذف واضافه، رعایت پیش نیاز دروس و نحوه آموزش رفتار حرفه ای در دوره کارورزی پزشکی(نحوه ارائه درس اخلاق پزشکی) و موارد دانشجویی مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین ادارات آموزش دانشکده ها

روز شنبه مورخ ۹۶/۰۲/۰۶ جلسه هماهنگی مسئولین ادارات آموزش دانشکده ها  با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاون مدیر امور آموزشی، رییس اداره خدمات آموزشیو  مسئولین ادارات آموزش دانشکده ها در محل اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص تغییر در زمان حذف واضافه دانشجویان مقاطع عمومی، رعایت دروس پیش نیاز در برنامه انتخاب واحد دانشجویان مقاطع عمومی و نحوه اجرای مصوبه شورای آموزشی مورخ ۹/۶/۹۵ مبنی بر ثبت نیمرخ های تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف در سامانه سما به منظور بررسی تعداد واحد گذرانده وباقیمانده دانشجویان جهت فراغت از تحصیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری چهلمین آزمون زبان عمومی انگلیسی وزارت

 روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۱/۳۱ چهلمین آزمون زبان عمومی انگلیسی وزارت بهداشت، همزمان با شهرهای تهران، شیراز، مشهد و تبریز در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

برگزاری اولین جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۱/۲۹  اولین جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاونین محترم آموزشی و پژوهشی، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاونین محترم آموزشی دانشکده ها در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و طبق صورتجلسه، سیاست گذاری ها وموارد دانشجویی  مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه ارائه نرم افزار گسترش وزارت

روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۱/۲۸  ساعت ۱۰/۳۰ با حضور مدیرمحترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه،مدیر عامل محترم شرکت فرادید رایانه، معاون مدیر امور آموزشی و روسای ادارات خدمات ماشینی، تحصیلات تکمیلی، خدمات آموزشی و دبیر کارگروه ارتقاء کیفیت، جلسه جهت ارائه نرم افزار گسترش وزارت تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر مقرر گردید نرم افزار بصورت آزمایشی در دانشگاه علوم پزشکی اجرا گردد.

برگزاری اولین جلسه شورای آموزش بالینی دانشگاه در سال ۱۳۹۵

روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۱/۲۷ راس ساعت ۱۱/۳۰ جلسه شورای آموزش بالینی دانشگاه با حضور معاونین محترم آموزشی و دانشجویی، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضاء در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و  بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه توجیهی فراخوان چهاردهم جذب هیات علمی

روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۱/۲۷  راس ساعت ۱۰ صبح جلسه توجیهی فراخوان چهاردهم جذب هیات علمی با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر محترم امور هیات علمی، روسای محترم دانشکده ها و نمایندگان هیات علمی و کارشناسان دانشکده ها در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در رابطه با چگونگی فرآیند انجام فراخوان بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS