برگزاری جلسه کمیته اخلاق در آموزش

جلسه کمیته اخلاق در آموزش پزشکی روز شنبه ۲۳ دیماه ساعت ۱۰/۳۰  صبح با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر مسئول انتشارات دانشگاه، و دیگر اعضا در محل اتاق معاون آموزشی دانشگاه تشکیل و با توجه به طرح دستور جلسه درخصوص طراحی فرم ارزشیابی اساتید از نظر تعهد حرفه ای بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.  

جلسه هماهنگی راه اندازی مجتمع آموزش عالی سلامت خمینی شهر

جلسه هماهنگی راه اندازی مجتمع آموزش عالی سلامت خمینی شهر روز شنبه ۲۳ دیماه  راس ساعت ۱۰ صبح باحضور قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه، نمایندگان  معاونین  بهداشتی و  درمان  دانشگاه،  مدیر شبکه بهداشت درمان خمینی شهر و دیگر مدعوین درمحل سالن جلسات معاونت آموزشی تشگیل گردید و با توجه موافقت اصولی وزارت متبوع مبنی برتأسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستان خمینی شهر اساسنامه این مجتمع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی روز چهارشنبه ۲۰ دیماه ساعت ۷/۳۰ صبح با حضور معاون آموزشی دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی، مدیریت مطالعات و آموزش پزشکی و سایر مدیران و مشاوران حوزه معاونت آموزشی در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه و بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطرح شده تصمیمات لازم در خصوص سیاست های مدیریتی در جهت بهبود روند امور حوزه اتخاذ گردید. 

برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه روز سه شنبه ۱۹ دیماه راس ساعت ۱۳ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی و مدیران آموزشی دانشکده ها در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و سیاست گزاری ها و موارد دانشجویی مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

کمیته راهبری دوره ­های دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر

اولین جلسه کمیته راهبری دوره ­های دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر روز سه شنبه ۱۹ دیماه راس ساعت۱۰:۳۰ باحضور معاون آموزشی دانشگاه، معاون پژوهشی و فنآوری دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار و ضمن ارائه و بررسی راهکارها، بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه وبینار معرفی غیرحضور برنامه تربیت پزشک پژوهشگر

جلسه  معرفی برنامه تربیت پزشک پژوهشگر روز دوشنبه ۱۸ دیماه راس ساعت ۹ صبح با حضور معاون مدیر تحصیلات تکمیلی در دکترای تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر و رابطین میزبان برنامه پزشک پژوهشگر مراکز تحقیقاتی علوم اعصاب، رشد و نمو کودکان، قلب و عروق و علوم دندانپزشکی به صورت غیرحضوری و از طریق ویدئو کنفرانس در محل دفتر معاون آموزشی برگزار گردید و  هماهنگی، اجرا و پایش برنامه عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری جلسه شورای پیشنهادات در سال ۹۶

 اولین جلسه شورای پیشنهادات در سال ۹۶  بعد از انتصابات جدید و صدور ابلاغ اعضاء شورای پیشنهادات، روز یکشنبه ۱۷ دیماه راس ساعت ۱۳/۳۰ با حضور نماینده معاون آموزشی در شورای پیشنهادات و دیگر اعضاء شورا در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح پیشنهادات همکاران و بحث و تبادل نظر در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS