تماس با ما

آدرس: اصفهان – خ هزارجریب – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – معاونت آموزشی


تلفن:  ۳۷۹۲۸۰۰۰- ۰۳۱                            E-mail: jazb@mui.ac.ir
نمابر: ۳۶۶۸۲۰۰۶-۰۳۱                             Website: www.edu.mui.ac.ir
کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶ صندوق پستی:۱۴۹
 

شماره های تماس با دبیرخانه هیات اجرایی جذب:

 

۱.سرکار خانم توکلی : داخلی ۸۰۳۳  و یا  ۳۷۹۲۸۰۳۳

۲.سرکار خانم ادهم زاده: داخلی ۸۰۳۲ و یا ۳۷۹۲۸۰۳۲

۳.سرکار خانم مسینه ای: داخلی ۸۰۳۲ و یا ۳۷۹۲۸۰۳۲

۴.سرکار خانم میر احمدی: داخلی ۸۰۰۵ و یا ۳۷۹۲۸۰۰۵

۵.سرکار خانم هاشم زاده : داخلی ۸۰۳۱ و یا ۳۷۹۲۸۰۳۱