شرح وظایف


وظایف اصلی اداره جذب هیات علمی دانشگاه

 


۱- جذب و تامین کادر هیات علمی مورد نیاز گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی در چارچوب مجوزهای ابلاغی وزارت متبوع و ضوابط و دستور العمل های مورد عمل به دو صورت:
الف- استخدام پیمانی اعضای هیات علمی مورد نیاز از طریق فراخوان
ب- نیروهای مشمول گذراندن تعهدات قانونی


۲- بررسی صلاحیت اساتید متقاضی ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت استخدامی


۳ - اجرای قوانین و مقررات ابلاغی شامل: ابلاغ و ارسال دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات ذیربط ابلاغی از وزارت متبوع، هیات امنا، شورای دانشگاه ، و هیات ممیزه دانشگاه به دانشکده ها و واحدهای ذیربط و نظارت بر اجرایی شدن آنها


۴-  تشکیل جلسات هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی


۵- تشکیل جلسات کارگروه بررسی صلاحیت عمومی


۶- بررسی صلاحیت اساتید حق التدریس و قراردادی