معرفی

معرفی اداره جذب اعضای هیات علمی دانشگاه


 اداره جذب اعضای هیات علمی دانشگاه بر اساس آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و به منظور ساماندهی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه و بهینه سازی و یکنواختی فعالیتهای فرایند جذب و جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی و جذب اساتید صالح، مومن و معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۷ تشکیل گردید.
 

 

کارکنان دبیرخانه هیات اجرایی جذب :

 

۱. سرکار خانم توکلی :           داخلی ۸۰۳۳ و یا ۳۷۹۲۸۰۳۳

 

۲. سرکار خانم ادهم زاده:       داخلی ۸۰۳۲ و یا ۳۷۹۲۸۰۳۲

 

۳. سرکار خانم مسینه ای:      داخلی ۸۰۳۲ و یا ۳۷۹۲۸۰۳۲

 

۴. جناب آقای امیررضا علوی:    داخلی ۸۰۳۴ و یا ۳۷۹۲۸۰۳۴

 

۵. سرکار خانم هاشم زاده :    داخلی ۸۰۳۱ و یا ۳۷۹۲۸۰۳۱