آئين نامه ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع بالاتر

 

 

۱- دانشجويان شبانه واجد شرايط هم ميتوانند از تسهيلات آيين نامه "ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع بالاتر "‌بهره مند گردند.

۲- در دانشگاههايي كه ميانگين كل نمرات فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي كمتر از ۱۸ باشد فقط براي رتبه اول فارغ التحصيلان هر رشته در هر دانشگاه با رعايت ساير شرايط آيين نامه ۵/. نمره ارفاق در شرط معدل در نظر گرفته شود.

۳- جهت انتخاب نفرات برتر فارغ التحصيلان در هر دوره تحصيلي ،‌نيمسال فراغت از تحصيل ملاك عمل مي باشد نه نيمسال شروع به تحصيل .

۴- فارغ التحصيلان يكسال تحصيلي به شرط ارائه مدرك مربوطه در زمان مقرر ،‌ميتوانند از تسهيلات موضوع آيين نامه مذكور بهره مند گردند.

 

دستورالعمل اجرائي پذيرش دانشجوي ممتاز دوره كارداني در مقطع كارشناسي ناپيوسته بدون شركت در آزمون ورودي در دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور

مقدمه : در اجراي آيين نامه ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع بالاتر مصوب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان مورخ ۲۸/۸/۸۶ (ابلاغيه شماره ۳۱۲۵۳۶ /۱/آ مورخ ۵/۹/۸۶ معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي )‌اين دستوالعمل تدوين و اجرا مي گردد.

ماده ۱: فارغ التحصيلان مقطع كارداني در صورتي ميتوانند از مزاياي اين دستورالعمل بهره مند شوند كه تحصيلات دوره كارداني را حداكثر طي ۲ سال تحصيلي به اتمام رسانده و ميانگين كل نمرات آنان ۵/۱۸ يا بالاتر باشد و از اين لحاظ جز ده درصد دانشجويان برتر رشته خود بر اساس تعداد پذيرفته شدگاه دانشگاه محل تحصيل در آن رشته و سال ورود باشد.

تبصره ۱:‌در مواردي كه طول دوره كارداني بر اساس برنامه ريزي دانشگاه بيش از دو سال تحصيلي باشد با تاييد معاونت آموزشي دانشگاه مربوطه حداقل سنوات تحصيلي طبق برنامه ريزي آن دانشگاه محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲:‌در صورتي كه زمان فارغ التحصيلي متقاضي به دلايل موجه كه مورد تاييد معاونت آموزشي دانشگاه باشد به تعويق افتد حداكثر تا يك نيمسال به سنوات آموزشي او اضافه ميگردد.

ماده ۲:‌متقاضي فقط در رشته هايي ميتواند درخواست ادامه تحصيل دهد كه بر اساس جدول مدارك مورد پذيرش آزمون كارشناسي ناپيوسته مندرج در دفترچه شماره يك آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته هر سال مجاز به ادامه تحصيل در آن رشته ها باشد.

ماده ۳:‌متقاضي تنها براي يكبار ميتواند از اين تسهيلات بهره مند گردد مشروط بر اينكه بيش از يك سال از زمان فارغ التحصيلي او نگذشته باشد .

ماده ۴:متقاضي بايد گواهي دال بر واجد شرايط بودن مطابق ماده ۱ اين دستور العمل را از اداره كل امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل خود اخذ نموده و به همراه درخواست كتبي و ساير مدارك مورد نياز به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه محل تحصيل ارائه نمايد.

تبصره ۱: رتبه هاي اول فارغ التحصيلان هر يك از رشته هاي مقاطع كارداني در هر سال مطابق ماده ۴ آيين نامه ميتوانند در صورت اخذ پذيرش از دانشگاههاي ديگر ، رشته مورد تقاضا (‌مطابق ماده ۲ اين دستورالعمل )‌را پس از تاييد نهايي مركز سنجش آموزش پزشكي ، در دانشگاه ديگري به غير از دانشگاه محل تحصيل بگذرانند و در اين صورت ،‌بايد گواهي مربوطه را از اداره كل امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل اخذ نموده و به همراه درخواست كتبي و ساير مدارك به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه مورد تقاضا ارائه نمايند.

تبصره ۲:‌متقاضي بايد درخواست و مدارك مورد نياز را در مهلت تعيين شده به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه ارائه نمايد و در صورت مراجعه بعد از زمان مقرر از تسهيلات مربوطه بهره مند نخواهد شد.

ماده ۵: دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه ، مدارك و سوابق متقاضي را حداكثر تا ۱ ماه بعهد جهت بررسي و اعلام نظر به دانشكده مربوطه در همان دانشگاه ارسال مي نمايد.

ماده ۶:‌كليه درخواست ها در گروه آموزشي مربوطه در دانشگده مطرح شده پس از ارزيابي و اعلام نظر از طريق تنظيم صورتجلسه به همراه تاييديه شوراي آموزشي دانشگاه حداكثر تا ۱ ماه بعد به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه ارجاع گردد.

تبصره ۱:‌در صورتي كه تعداد واجدين شرايط بيش از ظرفيت تعيين شده در هر رشته /محل ( مطابق مفاد ماده ۱ آيين نامه )‌باشد پذيرش بر اساس بالاترين ميانگين كل نمرات ، مطابق با ضرفيت مشخص شده توسط گروه آموزشي مربوطه صورت ميگيرد.

تبصره ۲:‌در صورت برابري ميانگين كل نمرات متقاضيان ،‌ميانگين دروس اختصاصي ملاك عمل خواهد بود.

ماده۷:‌دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه موظف است مدارك مربوط به متقاضيان را پس از تاييد اوليه حداكثر تا پايان تيرماه هر سال ،‌به مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي ارسال نمايد.

ماده ۸: مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت ف درمان و آموزش پزشكي اسامي پذيرفته شدگان نهايي را حداكثر ۱۵ روز مانده به شروع نيمسال تحصيلي جهت ثبت نامه به اداره كل امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل معرفي مي نمايد.

تبصره :‌مركز سنجش آموزش پزشكي موظف است اسامي پذيرفته شدگان نهايي را به سازمان سنجش آموزش كشور اعلام نمايد.

اين دستور العمل مشتمل بر يك مقدمه ۸ ماده و ۷ تبصره در جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۷ شوراي معين شوراي هدايت استعدادهاي درخشان به تصويب رسيد و براي پذيرش دانشجو در سال تحصيلي ۸۸-۸۷ قابل اجرا مي باشد.

 

جدول تخصيص امتياز به واجدين شرايط آيين نامه

"پذيرش دانشجوي ممتاز در مقاطع بالاتر بدون آزمون ورودي " مقطع كارشناسي به كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي علو پزشكي در دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشود

 

در راستاي اجراي ماده ۵ دستورالعمل اجرائي "پذيرش دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته بدون شركت در آزمون ورودي " دفتر استعدادهاي درخشان دانشگا موظف است امتياز متقاضيان واجد شرايط را مطابق جداول ذيل تعيين و همراه مستندات مربوطه به مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي ارسال نمايد.

توضيح : كل اميتاز كسب شده توسط متقاضي در سه حيطه عملكرد آموزشي پژوهشي و فردي اجتماعي بوده كه بالاترين اميتاز ملاك عمل خواهد بود.

    الف – اميتاز عملكرد آموزشي (شرط ورود، كسب معدل كل ۱۸ مي باشد.)

۱- كسب رتبه در دانشگاه محل تحصيل ( بر اساس معدل كل )

در هر دانشگاه در صورت ظرفيت ورودي تا ۳۰ نفر به نفر اول ۱۵ امتياز

در صورت ظرفيت ورودي از ۳۱ تا ۶۰ نفر ،‌به نفر اول ۱۸ متياز و نفر دوم ۱۵امتياز

در صورت ظرفيت ورودي ۶۱نفر تا ۹۰ نفر، به نفر اول ۲۰ امتياز ،‌نفر دوم ۱۸ امتياز ،نفر سوم ۱۵امتياز

و در صورت ظرفيت ورودي ۹۰ نفر به بالا ،‌به نفر اول ۲۲امتياز ،‌نفر دوم ۲۰ امتياز ،‌نفر سوم ۱۸ امتياز و نفر چهارم ۱۵ امتياز اختصاص مي يابد.

      ۲- كسب مدال در المپياد علمي دانش آموزي

در سطح كشوري :‌طلا ۱۵امتيازنفره ۱۰ امتيازبرنز ۵ امتياز

در سطح جهاني : طلا ۳۰امتيازنفره ۲۰ امتيازبرنز ۱۰ امتياز

تذكر : در صورت تصويب المپياد دانشجويي امتياز آن در نظر گرفته خواهد شد.

      ۳- رتبه در آزمون كنكور سراسري

رتبه كنكور سراسري كشوري ۹-۱ ۲۰امتياز

رتبه كنكور سراسري كشوري ۹۹-۱۰ ۱۰امتياز

رتبه كنكور سراسري كشوري ۹۹۹-۱۰۰ ۵امتياز

 

ب – امتياز عملكرد پژوهشي

 

۱- رتبه هاي برتر كشوري جشنواره هاي جوان خوارزمي و رازي مرتبط با رشته

رتبه اول ۱۵امتياز

رتبه دوم ۱۰امتياز

رتبه سوم ۶امتياز

۱۵ امتياز

۲- ابداع يا اختراع ثبت شده به تاييد معاونت تحصيقات و فناوري

به ازاء‌هر مورد ۳ امتياز

۶ امتياز

۳- طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته با تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه

مجري

همكار

۱ امتياز

۵/. امتياز

۳ امتياز

۴- چاپ مقاله در مجلات معتبر داخلي و خارجي

ايندكس شده در نمايه هاي معتبر

نفر اول يا دوم يا نويسنده مسئول

 

نفرات بعدي

۴امتياز

 

۲امتياز

 

 

۸امتياز

ايندكس نشده

نفر اول يا دوم نويسنده مسئول

 

نفرات بعدي

۱امتياز

 

۵/.امتياز

 

۲ امتياز

 

 

 

ج – امتياز عملكرد فردي ، اجتماعي

      ۱- مشاركت فعال در برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه با تاييد كميته تحقيقات دانشجويي و مركز EDC‌۲ امتياز

تذكر : متقاضي استفاده از بند فوق بايد حداقل ۵۰% از طول دوره تحصيل خود را در فعاليت هاي فوق مشاركت داشته باشد.

۲- برگزيدگان مسابقات قرآني ،‌ادبي هنري و ورزشي در دوران تحصيل دانشگاهي (‌به تاييد حوزه معاون امور فرهنگي ،‌دانشجويي وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي )‌

 

عنوان

جهاني

كشوري

قراني

ادبي ،‌هنري و ورزشي

قراني

ادبي ،‌هنري و ورزشي

نفر اول

۱۸

۱۲

۸

۴

نفر دوم

۱۵

۱۰

۶

۳

نفرسوم

۱۲

۸

۴

۲

 

 

در هر يك از مسابقات قراني يا ادبي ،‌هنري و ورزشي در صورت كسب رتبه در هر يك از مراحل

جهاني يا كشوري امتياز يكي از مراحل و بالاترين امتياز محاسبه ميگردد .

    ۳- كسب نمره IELTS‌حداقل ۵ (مدرك آكادميك )‌يا TOEFL‌حداقل نمره ۴۸۰ (مدرك آزمون TOEFL‌خارج از كشور)‌ ۳ امتياز

    ۴- كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري ۳ امتياز