مدیر امور پشتیبانی

آقای دکتر حمیدرضا پورزمانی

مشاور معاون آموزشی در امور اداری مالیو سرپرست امور پشتیبانی 

 

 

 

 

ادارات زیرمجموعه شامل:

امور مالي و حسابداري:

رئيس امور مالي : آقای حميدرضا سعيدي تلفن : ۳۷۹۲۸۰۱۶

حسابدار : فريبا طهماسبي تلفن : ۳۷۹۲۸۰۱۴

حسابدار : محمدرضا كريميان تلفن : ۳۷۹۲۸۰۱۴

برخي از وظايف حسابدار ي:

پرداخت اسناد هزينه هاي حوزه

پرداخت امور پرسنلي

حسابرسي هزينه هاي اداره

رسيدگي به اسناد هزينه

پيگيري تخصيص بودجه

پيگيري امور بانكي و چكها

حسابرسي كسورات حقوقي پرسنل

امور اداری

رئيس امور اداري :آقاي ميثم كريمي تلفن : ۳۷۹۲۸۰۲۰

برخي از وظايف امور اداري:

نظارت بر كارخدمات ، انبار ، كارپردازي، كارگزيني، دبيرخانه و دفتر مديريت

امور قراردادهاي حوزه معاونت آموزشي

نظارت بر كار چاپ و تكثير

نظارت بر كارشناسي آموزشي حوزه مديريت

 

كارگزيني :

مسئول كارگزين : خانم حیدری  تلفن : ۳۷۹۲۸۵۲۴ ايميل : 

واحد كارگزيني كليه امور مربوط به كاركنان شاغل و بازنشسته واحدهاي معاونت آموزشي ، مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و گروه معارف اسامي را بر عهده دارد. تعداد پرونده هاي پرسنلي موجود در اين واحد ۲۵۶ جلد بوده كه ۱۴۰ جلد پرونده پرسنل بازنشسته مي باشد.

برخي از وظايف و مسئوليتهاي كارگزيني:

۱- صدور احكام كارگزيني (ماموريت، تغييرحقوق و مزايا، ارتقا رتبه و ...)

۲- امور تبديل وضعيت استخدامي كاركنان (تبديل وضع كاركنان از پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي قطعي )

۳- امور تغيير پست و اعمال مدرك تحصيلي

۴- امور نقل و انتقالات پرسنلي

۵- امور انتقال كسورات بيمه اي پرسنل مشترك صندوقهاي تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري

۶- امور مرخصي ها

۷- حضور غياب پرسنل

۸- امور مربوط به ايثارگران

۹- امور بازنشستگي پرسنل

۱۰- ارتقاء رتبه و ارتقاء طبقه

۱۱- ساير مكاتبات و انجام امور مقدماتي موارد فوق الذكر

كارپردازي:

كارپرداز :آقاي میثم محمدی تلفن : ۳۷۹۲۸۰۱۱

 

دبيرخانه :

مسئول دبيرخانه : خانم پريوش حاج هاشمي تلفن : ۷۹۲۸۰۰۶

اپراتور دبيرخانه : زهرا لبخنده

اپراتور دبيرخانه : مهرانگيز ديري

نامه رسان : ابراهيم پيرنجم الدين

بایگانی :

آآقای صادقی:  ۸۰۲۱

آقای داوری:۸۰۲۲

 

دفتر معاونت:

مسئول دفتر : آقای فاتحی تلفن : ۳۷۹۲۸۰۰۲

مسئول دفتر: خانم حدیث لرستانی ۳۷۹۲۸۰۰۱

برخي از وظايف كارشناس مسئول دفتر

۱- مكاتبات مرتبط با وزارت متبوع و معاون آموزشي و مختص دفتر معاونت

۲- رابط آمار :جمع بندي آمار و هماهنگي بين اداره ها جهت اعلام هر گونه آمار و مكاتبات پاسخ به آمار درخواستي از اين حوزه

۳- همكاري لازم در برگزاري جشنواره مطهري و ديگر همايشهاي مرتبط با حوزه معاونت

۴-- محاسبه بودجه هيات علمي تمام وقت جغرافيايي و مكاتبه با دانشكده ها

۵-- محاسبه حق الزحمه پايان نامه هاي اساتيد راهنما تمامي دانشكده ها ، چك كردن بامستندات ارسالي از دانشكده ها و مكاتبه بامديريت بودجه

اداره خدمات

مسئول خدمات : آقای حسین زیدی