آئين نامه سطح بندي عملكرد تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان

 

 

 

آئين نامه سطح بندي عملكرد تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز در دانشگاههاي علوم پزشكي مستقل و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش
 

ماده ۱ ـ دانشجويان داراي استعدادهاي درخشان در سه سطح عملكرد استثنايي طبقه بندي مي شوند :
الف ـ سطح اول شامل:
 بند۱ ـ برندگان مدال طلاي كشوري از المپيادهاي رياضيات ـ نجوم ـ فيزيك ـ شيمي ـ كامپيوتر و زيست شناسي به تائيد وزارت آموزش و پرورش
بند ۲ ـ نفرات اول تا دهم كنكور سراسري گروه علوم تجربي
بند ۳ ـ افراد داراي ابداع يا اختراع ثبت شده در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي در زمينه هاي علوم پزشكي به تائيد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
بند ۴ ـ نفرات اول تا سوم كشوري آزمون جامع علوم پايه پزشكي ـ دندانپزشكي ـ داروسازي و پيش كارورزي و ورودي دستياري تخصصي پزشكي و دندانپزشكي
ب ـ سطح دوم شامل:
ـ برندگان مدال نقره از المپيادهاي كشوري قيد شده در بند ۱ سطح اول
ـ نفرات يازدهم تا بيستم كنكور سراسري علوم تجربي
ـ برگزيدگان كشوري جشنواره جوان خوارزمي در زمينه هاي مرتبط با علوم پزشكي
ـ دانشجويان برگزيده در جشنواره رازي
ـ نفرات چهارم تا هفتم آزمونهاي قيد شده در بند ۴ سطح اول
ج ـ سطح سوم شامل :
ـ برندگان مدال برنز از المپيادهاي كشوري قيد شده در بند ۱ سطح اول
ـ نفرات بيست و يكم تا سي ام آزمون سراسري گروه علوم تجربي
ـ نفرات هشتم تا دهم آزمون هاي قيد شده در بند ۴ سطح اول
ـ نفرات اول آزمون هاي كارشناسي ارشد و Ph.Dبه شرط شركت بيش از ۲۰ نفر در آزمون آن رشته
 تسهيلات سطح اول
۱ ـ اولويت در اشتغال به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاههاي وابسته به وزارت بهداشت
۲ ـ امكان شركت مستقيم در آزمون ورودي مقاطع بالاتر قبل از گذراندن دوران خدمت سربازي و طرح نيروي انساني براي يك مرتبه
۳ ـ ساير تسهيلات سطح دوم و سوم
 تسهيلات سطح دوم
۱ ـ امكان شركت در كنفرانسهاي علمي خارج از كشور براي ارائه مقاله يكبار در سال با استفاده از تسهيلات مشابه هيأت علمي
۲ ـ اولويت استخدام در دانشگاههاي وزارت بهداشت و سازمانهاي مرتبط
۳ ـ امكان تحصيل همزمان در دو رشته دانشگاهي بر اساس آئين نامه مربوطه
۴ ـ ساير تسهيلات سطح سوم
 تسهيلات سطح سوم
۱ ـ امكان گذراندن دوران خدمت مقدس سربازي يا طرح نيروي انساني در سازمانها و مراكز آموزشي، پژوهشي و يا مديريتي مرتبط با دانشگاههاي علوم پزشكي يا وزارت بهداشت منوط به اعلام نياز ارگان مربوطه
۲ ـ تسهيلات شركت در كنفرانسهاي علمي يا كارگاههاي آموزشي و پژوهشي داخل كشور
۳ ـ استفاده از مراكز خدمات رايانه اي و اينترنت همانند اعضاي هيأت علمي
۴ ـ ارائه تسهيلات جهت استفاده از امكانات آزمايشگاهي ـ كتابخانه اي و تكثير
۵ ـ امكان عدم شركت در كلاسهاي درس واحدهاي عمومي و پايه به تائيد آموزشي دانشكده مربوطه
۶ ـ امام گذراندن ۲۷ واحد درسي در هر ترم با تائيد نهايي معاونت آموزشي دانشكده مربوطه
۷ ـ اولويت در بهره گيري از كمك هزينه هاي تحصيلي ـ وام تحصيلي
 

 

تذكر:
 كليه دانشجويان داراي استعدادهاي درخشان در سطوح سه گانه جهت ورود به مقاطع تحصيلي بالاتر ملزم به شركت در آزمون ورودي مربوطه مي باشند.
ضمناً بر اساس ماده ۱۳ آئين نامه آموزشي مربوطه چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال متوالي ) يا متناوب از ۱۷ كمتر باشد نمي تواند از تسهيلات اين آئين نامه استفاده كند.