اخبار هیات اجرایی جذب

برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۸راس ساعت ۸ صبح با حضور اعضاء محترم هیات اجرایی جذب جلسه ای در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و درخواست استخدام ،ارتقاء  و تبدیل وضعیت  تعدادی از متقاضیان در کادر هیات علمی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

مصاحبه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب هیات علمی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۰۷ جلسه مصاحبه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی با متقاضیان فراخوان سیزدهم جذب هیات علمی با حضور اعضاء کارگروه بررسی صلاحیت عمومی در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید.

برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۹/۳۰ جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه با حضور اعضا تشکیل شد و در خصوص درخواستها و پرونده های موجود تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

جلسه مصاحبه سیزدهمین فراخوان جذب هیات علمی.

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۸/۱۸ باحضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و اعضاء کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جلسه مصاحبه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی با متقاضیان فراخوان سیزدهمین دوره جذب هیات علمی در محل اتاق جلساتحوزه معاونت آموزشی برگزار گردید

برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب

روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۶/۱۰ جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد و در خصوص درخواستهای تعدادی از متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی، ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۵/۱۲ جلسه هیات جرایی جذب با حضور ریاست محترم دانشگاه و سایر اعضا در دفتر معاونت آموزشی تشکیل شد و پرونده تعدادی از متقاضیان استخدام مطرح و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

مصاحبه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب هیات علمی

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۲۹ جلسه مصاحبه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی با متقاضیان فراخوان دوازدهم جذب هیات علمی باحضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و اعضاء کارگروه بررسی صلاحیت عمومی در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید.

صفحه‌ها