تماس با ما

 

آدرس: اصفهان – خ هزارجریب – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – معاونت آموزشی

تلفن:  ۳۷۹۲۸۰۳۲- ۰۳۱                            E-mail: jazb@mui.ac.ir
نمابر:  ۳۶۶۸۲۰۰۶-۰۳۱                             Website: www.edu.mui.ac.ir/faculty

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶ صندوق پستی:۱۴۹