قائم مقام معاون آموزشی

 

دكتر عليرضا ايرج پور

دانشيار گروه پرستاری مراقبتهای ویژه دانشكده پرستاري و مامايي

شماره تماس: ۳۷۹۲۸۰۰۰-۰۳۱

پست الکترونیک

irajpour@nm.mui.ac.ir

irajpour@nm.mui.ac.ir  

بخشي از وظايف و مسئوليتهاي تحصيلات تكميلي:

مطالعه و اتخاذ تصميمات در مسائل آموزشي دانشجويان از لحاظ پيشرفتهاي علمي و عملي آنان

تهيه و تنظيم اصول كلي برنامه هاي دانشگاهي و نظارت بر اجراي آنها پس از تصويب

رسيدگي به برنامه هاي آموزشي دانشگاه و اظهار نظر در مورد تغيير يا توسعه آنها

نظارت بر امور مربوط به وظيفه عمومي دانشجويان و صدور گواهي اشتغال به تحصيل آنان

نظارت بر صدور گواهينامه پايان تحصيلات و ريز نمرات و تائيديه مدارك تحصيلي

نظارت بر ثبت نام و تعيين واحد دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه

تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات رشته هاي مختلف و ارسال آنها به مراجع ذيصلاح

نظارت بر امور انتقال دانشجويان با توجه به مقررات وظوابط تعيين شده

برقراري ارتباط با ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي در داخل يا خارج از كشور به منظور مبادلات دانشجوي و آموزشي

رسيدگي به امور رتق و فتق مسائل مربوط به متقاضيان ادامه تحصيل دوره هاي فوق ليسانس و دكترا در رشته هاي علوم پايه

و تخصصي و فوق تخصصي در رشته هاي باليني

نظارت بر اداره تحصیلات تکمیلی و بورس ها

نظارت بر اداره آمار و خدمات ماشینی

نظارت بر اداره انش آموختگان

نظارت بر اداره خدمات آموزشی

نظارت بر کمیته پایش و ارتقاء فرآیندهای آموزشی