مدیریت هیات علمی

 

خانم دکتر نسترن ایزدی مود

 

 

مدیر مرکز امور هیات علمی دانشگاه

عضو هیئت علمی گروه سم شناسی بالینی

 

 

شماره تماس : ۰۳۱۳۷۹۲۸۰۰۰


پست الکترونیک : izadi@med.mui.ac.ir