مدیریت هیات علمی

 

آقای دکتر نصراله علیمحمدی

عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده پرستاری مامایی

و مدیر مرکز امور هیات علمی دانشگاه

 

 

شماره تماس : ۰۳۱۳۷۹۲۸۰۰۰


پست الکترونیک : alimohammadi@nm.mui.ac.ir