معرفی مدیریت امور هیات علمی

 

مدیریت امور هیات علمی ، پس از اجرای مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه در اسفند ماه سال ۱۳۸۴ و انتقال اداره امور اعضای هیات علمی از مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه به حوزه معاونت آموزشی ، از ابتدای سال ۱۳۸۵ در معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل و شروع به کار نمود . عمده فعالیت این مدیریت انجام امور اداری و استخدامی اعضای محترم هیات علمی است که در قالب چهار اداره فعالیت می کند:

هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی،  اداره امور اعضای هیات علمی ،  واحد ارتقاء اعضاء هیئت علمی ،  واحد ITمدیریت امور هیات علمی و واحد بررسی حق التدریس هیات علمی