مدیریت امور هیات علمی

 مدیر امور هیات علمی دانشگاه جناب آقای دکتر نصراله علیمحمدی

 معاون مدیر امور هیات علمی در امور بالینی جناب آقای دکتر مجید خادمیان

    دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه 

   کارگزینی هیات علمی دانشگاه (اداره امور اعضای هیات علمی)

   هیات ممیزه دانشگاه  (واحد ارتقاء اعضاء هیات علمی)

   واحد فناوری اطلاعات (راه اندازی و پشتیبانی سامانه گسترده امور هیات علمی)

   تماس با ما 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مدیریت امور هیات علمی

  معاون مدیر امور هیات علمی