مدیریت امور هیات علمی

آدرس: اصفهان – خ هزارجریب – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – معاونت آموزشی
تلفن:  ۳۷۹۲۸۰۳۲- ۰۳۱                            E-mail: jazb@mui.ac.ir
نمابر:  ۳۶۶۸۲۰۰۶-۰۳۱                             Website: www.edu.mui.ac.ir/faculty

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶ صندوق پستی:۱۴۹

معرفی پرسنل امور هیات علمی دانشگاه                                                      

هیات اجرایی جذب دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

امور محوله

      ۱      دکتر نصرالله علیمحمدی ۳۷۹۲۸۰۲۱- ۰۳۱                       مدیر امور هیات علمی دانشگاه  
     ۲      دکتر مجید خادمیان ۳۷۹۲۸۰۲۱                              مشاور مدیر امور هیات علمی
     ۳

مریم توکلی

۸۰۳۳

نظارت و سرپرستی بر اموراجرایی دبیرخانه جذب هیات علمی

     ۴

خدیجه میراحمدی

۸۰۰۵

-امور ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی
-امور تبدیل تعهدات قانونی از غیرهیات علمی به هیات علمی

     ۵

 زهرا ادهم زاده

۸۰۳۴

امور استخدام اعضاء هیات علمی

      ۶

معصومه هاشم زاده

۸۰۳۱

امور تعهداتی قانونی اعضاء هیات علمی

۷

لیلا مسینه ای

۸۰۵۸

متصدی دبیرخانه و  استعلامات اعضاء هیات علمی

۸

ژیلا ضیایی

۸۰۳۲

مسئول دفترامور هیات علمی

کارگزینی امور هیات علمی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

امور محوله

۹

احمد خلیلی

۸۰۴۸

نظارت و سرپرستی کارگزینی  هیات علمی

۱۰

محمد شمس

۸۰۵۵

صدور احکام ، محاسبه سنوات ،
رسیدگی به شکایا ت و امور محاکمات اداری اعضاء هیات علمی

۱۱

مژگان مهرورز

۸۰۴۷

صدور احکام کارگزینی اعضاء هیات علمی

۱۲

مینا مینائیان

۸۰۴۹

امور بازنشستگی و نقل و انتقالات
کسورات بیمه و بازنشستگی اعضاء هیات علمی

۱۳

حدیث لرستانی

۸۰۵۰

امور کارگزینی و بایگانی پرونده پرسنلی اعضاء هیات علمی

واحد فنآوری اطلاعات اعضاء هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

امور محوله

۱۴

مهندس سعید سعید بخش

۸۰۶۷

مسئول استقرار و راه اندازی نرم افزار ثبت فعالیتهای
اعضاءهیات علمی در دانشگاه

۱۵

مهندس سارا خسرویان

۸۰۶۷

پشتیبانی فنی نرم افزار ثبت فعالیتهای اعضاء هیات علمی

دبیرخانه هیات ممیزه

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

امور محوله

۱۶

رحمت اله شاهمرادی

۸۰۴۶

هماهنگ کننده جلسات هیات ممیزه و رسیدگی به پرونده اعضاء هیات علمی ارتقاء یافته