مدیریت امور هیات علمی

 

      

 

 مدیریت امور هیات علمی ، پس از اجرای مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه در اسفند ماه سال ۱۳۸۴ و انتقال اداره امور اعضای هیات علمی از مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه به حوزه معاونت آموزشی، از ابتدای سال ۱۳۸۵ در معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل و شروع به کار نمود . عمده فعالیت این مدیریت انجام امور اداری و استخدامی اعضای محترم هیات علمی است که در قالب چهار اداره فعالیت می کند.

 

 

  هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی

 

  اداره امور اعضای هیات علمی (کارگزینی هیات علمی)

 

  واحد ارتقاء اعضاء هیئت علمی( هیات ممیزه)

 

  واحد ITمدیریت امور هیات علمی