شرح وظایف


 

   وظایف هیات اجرائی جذب:


 - جذب و تامین کادر هیات علمی مورد نیاز گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی در چارچوب مجوزهای ابلاغی وزارت متبوع و ضوابط و دستور العمل های مورد عمل به دو صورت:
   الف- استخدام پیمانی اعضای هیات علمی مورد نیاز از طریق فراخوان
   ب- نیروهای مشمول گذراندن تعهدات قانونی
 - بررسی صلاحیت اساتید متقاضی ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت استخدامی
 - اجرای قوانین و مقررات ابلاغی شامل: ابلاغ و ارسال دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات ذیربط ابلاغی از وزارت متبوع، هیات امنا، شورای دانشگاه ، و هیات ممیزه دانشگاه به دانشکده ها و واحدهای ذیربط و نظارت بر اجرایی شدن آنها
  - تشکیل جلسات هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی
 - تشکیل جلسات کارگروه بررسی صلاحیت عمومی
 - بررسی صلاحیت اساتید حق التدریس و قراردادی


   وظایف اداره امور اعضای هیات علمی:


 -    تشکیل پرونده و ورود اطلاعات پرسنلی در رایانه برای اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام و جدیدالورود
 -    تهیه و صدور انواع احکام حقوقی شامل : انعقاد قرارداد مشمولین تعهدات قانونی-افزایش حقوق و مزایا در ابتدای هر سال-استخدام پیمانی-استخدام رسمی آزمایشی-استخدام رسمی قطعی-ماموریت آموزشی –فرصت مطالعاتی-ماموریت خروجی و ورودی-انتقال خروجی و ورودی-عائله مندی و اولاد –ترفیع پایه-ارتقا مرتبه-احتساب  سوابق خدمت آموزشی و دولتی-مرخصی بدون حقوق-مرخصی استعلاجی-خدمت خدمت نیمه وقت – حق اشعه-فوق العاده مدیریت-سختی کار و...
 -  مکاتبات مربوط به پرسنل جدید الورود
 -  پاسخ به شکوائیه ها
 -  انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی و آزمایشی به رسمی قطعی
 -  انجام مکاتبات مربوط به انتقال فرزندان هیات علمی پذیرفته شده در کنکور سراسری
 -  انجام مکاتبه با مدیریت امور حقوقی دانشگاه برای اخذ تعهد محضری
 -  انجام مکاتبه با دانشکده ها و معاونت درمان در خصوص نیروی جدید الورود
 -  بررسی وضعیت اتمام تعهدات قانونی و انجام مکاتبات لازم برای اخذ دانشنامه های عمومی و تخصصی و فوق تخصصی
 -  تعیین حقوق بازنشستگی و برقراری حقوق وظیفه و وراث برای واجدین شرایط
 -  انجام امور مربوطه به از کارافتادگی-اخراج-فوت-غیبت-انتقال-ماموریت-پایان طرح-فسخ قراردادو...
 -  تهیه و ارائه انواع گزارش های آمار پرسنلی به واحد های مختلف دانشگاه و وزارت متبو
 -  ثبت صورت اسامی اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام در چارت سازمانی و هماهنگی با واحد مهندسی سازمان

 

   وظایف واحد ارتقاء اعضای هیات علمی


 -  رسيدگي و بررسي پرونده‌هاي اعضاء هیئت علمي به منظور ارتقاء مرتبه به استادیاری، دانشیاری واستادی
 -  تبديل وضعيت اعضاي هیئت علمي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي
 -  احتساب سوابق خدمت قابل قبول آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی
 -  احتساب سنوات آموزشی اعضاء هیئت علمی
 -  ابلاغ آیین¬ نامه¬ ها،  بخش نامه -های جدید و هرگونه تغییرات احتمالی در رابطه با  ارتقاء اعضاء هیئتعلمی
 -  نظارت بر حسن اجراي آئين‌نامه‌هاي مربوط به هيات مميزه دانشگاه‌
 -  بررسي و استعلام، به منظور به‌روز كردن آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه
 -  تصمیم گیری در خصوص رکود علمی اعضاء هیئت علمی
 -  انتخاب دبیر هیأت ممیزه و تعیین اعضای کمیته¬ های تخصصی