تماس با کارگزینی هیات علمی

شماره تماس پرسنل :

  - آقای احمد خلیلی : ۸۰۴۸

 

- آقای محمد شمس :

- خانم مژگان مهروز :

- خانم مینا مینائیان : ۸۰۴۹
 

- خانم زهرا دوخه : ۸۰۴۷