کارکنان کارگزینی هیات علمی

 

 

معرفی کارکنان : - آقای احمد خلیلی تحت عنوان رئیس اداره امور هیات علمی

 

- آقای محمد شمس کارشناس اداره امور هیات علمی

- خانم مژگان مهروز تحت عنوان کارشناس امور کارگزینی و حقوق و مزایا

- خانم مینا مینائیان تحت عنوان کارشناس امور بازنشستگی ، امور مربوط به مشمولین تعهدات قانونی

- خانم زهرا دوخه تحت عنوان کارگزین امور هیات علمی