« قانون تاسیس صندوق های رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه ها »

 

 در راستای تبصره چهل و چهار و چهل و پنج برنامه اول توسعه و تبصره چهل برنامه دوم توسعه و بند ه ـ برنامه سوم توسعه (بخش آموزش عالی) هیات دولت طی مصوبه شماره ۳۰۸۱ -ت۲۶۱۰۴ هـ مورخ ۴/۶/۸۲ اجازه تاسیس صندوق های رفاه اعضای هیات علمی را به وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی داده است .

« قسمت هایی از اساسنامه صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان »

- ماده پنج - هر یک از اعضای محترم هیات علمی که دارای حکم کارگزینی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
می باشند در صورت واریز سهم الشرکه( حق عضویت ) وتکمیل مدارک می توانند به عضویت صندوق در آیند .

- ماده شش - هدف از تشکیل صندوق فراهم آوردن بسترهای حمایتی مادی و معنوی وپشتیبانی مالی ازاعضای هیات علمی (اعم ازشاغل و بازنشسته) در زمینه های گوناگون از جمله امور علمی و پژوهشی و رفاهی ومعیشتی
می باشد.

- ماده هفت - صندوق به منظور تحقق اهداف خود مجازبه انجام فعالیتهای زیرمی باشد.

۷-۱) کلیه امور و عملیاتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف صندوق لازم و مفید باشد.

۷-۲) برنامه ریزی و اقدام لازم برای تامین نیازهای علمی ، معیشتی ، رفاهی ، تفریحی ، گردشگری ، ورزشی و سایر نیازهای اعضاء هیات علمی عضو صندوق که موجب ارتقاء منزلت و بهبود شرایط اقتصادی ، اجتماعی آنان گردد .

۷-۳) مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با سرمایه مشترک از طریق تاسیس شرکت ها در بخشهای مختلف

۷-۴) ارائه خدمات آموزشی ، مالی ، اقتصادی ، فنی ومدیریتی ، مشاوره ای و پژوهشی

۷-۵) استفاده ازتسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی واعتباری

۷-۶ ) شرکت در مزایده ها و مناقصه ها واخذ مجوزات اقتصادی و بازرگانی صنعتی

۷-۷) انجام فعالیتهای تولیدی ، بازرگانی و ساختمانی در چهارچوب قوانین جاری کشور (پس ازاخذ مجوز لازم)

۷-۸ ) ایجاد موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و مشاوره ای در رشته های مختلف

۷-۹) تشویق و تخصیص سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی وحقوقی از طریق عرضه خدمات مشاوره و مدیریت
سرمایه گذاری و به عهده گرفتن مدیریت تامین منابع مالی مورد نیاز اعم از داخلی و خارجی

۷-۱۰) مدیریت نظارت و بهره برداری مطلوب ازسرمایه گذاریها ومشارکتها ازطریق اداره امور شرکتهای مورد سرمایه گذاری و ارائه سیستم ها و روش های مورد نیاز

۷-۱۱) اخذ نمایندگی وایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل یا خارج از کشور

۷-۱۲) سرمایه گذاری ، خرید و توسعه و تکمیل ، فروش ، بهره برداری ، واگذاری و اجاره انواع واحدهای تولیدی و خدماتی در بخشهای مختلف اقتصادی وآموزشی و پژوهشی وانجام هر گونه اموری که به نحویی از انحاء به موارد فوق مربوط باشد.

۷-۱۳) انجام فعالیتهای مرتبط با تولید علم و امور ورزشی و جهانگردی و خدماتی

۷-۱۴) همکاری و مشارکت باسایر صندوق ها درموضوعات مرتبط