ضوابط صدورگواهي اشتغال به تحصيل

 

 دانشجويان براي دريافت گواهي اشتغال به تحصيل در موارد زير به آموزش دانشكده خود مراجعه نمايند: 
ـ اداره راهنمايي و رانندگي براي اخذ گواهينامه
ـ محل اشتغال پدر يا مار براي اخذ تسهيلات دانشجويي
ـ اداره دارايي براي اخذ معافيت مالياتي
ـ اداره ثبت اسناد و املاك
ـ اداره ثبت احوال براي انجام امور سجلي
ـ اداره بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي
ـ مراكز تحقيقاتي براي انجام امور پايان نامه يا كار تحقيقاتي ( با امضاي رئيس محترم دانشكده)
ـ گواهي جهت تكميل پرونده پدر، مادر، همسر، برادر، يا خواهر در ادارات و سازمانهاي مختلف
ـ گواهي جهت ارائه به بانكها با ذكر اين نكته كه صدور گواهي فقط جهت اطلاع صورت گرفته و دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال بازپرداخت وام ندارد.
در ساير موارد، دانشجويان براي دريافت گواهي مي بايست به آموزش كل مراجعه نمايند تا در صورت نداشتن منع قانوني اقدام لازم بعمل آيد.