فرآيند نقل و انتقالات


با توجه به تعداد زياد درخواست هاي نقل و انتقال در هر سال اين دانشگاه به منظور رعايت اصل عدالت و بر اساس آئين نامه هاي آموزشي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي سالن يكبار در محدود تير و مرداد بر اساس سياستهاي شوراي دانشگاه مدارك لازم از جمله: موافقت دانشگاه مبدأ به صورت رسمي و ساير مداركي كه در امتياز بندي مؤثر است را در رشته هايي كه ظرفيت پذيرش وجود دارد دريافت نموده و پس از بررسي در شوراي نقل و انتقال دانشجويان براي اتخاذ تصميم مطرح مي نمايد. و همه ساله سياست هاي خود را در زمينه شرايط نقل و انتقال به دانشگاههاي كشور اعلام مي دارد و همزمان در وب سايت دانشگاه درج خواهد شد.لازم به ذکر است تقاضای نقل و انتقال به این دانشگاه درخرداد ماه از طریق وب سایت وزارت مبتوع  دریافت خواهد شد . لذا از مراجعه حضوری و یا تماس با این دانشگاه خودداری فرمایید. 

جهت تقاضای مهمان یا انتقال به این دانشگاه یا از این دانشگاه اینجا را کلیک نمایید.